Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S18 VERHANDELINGEN

Verhandelingen, uitgegeten door de Maatfchappij- ter bevordering van den Landbouw, te , m/lerdam\ 7' de Deels Eerfte Stuk. Te Amfte'rdam ™bj CeFar Noël ,?/T-5-?9' "4 bladZiidm * ^0 Oprijs

~, '„"7—~ Zesde Deels Tweede SluP

hldtCTfnnt' Beh0lven hei ^orberigt van XVI bladz. 82 bladz. m gr. üvo. De prsjs isfi.H.f

J\e loflijke Maatfchappij, ter bevorderinge van'den J-> Landbouw, volhardt, in de thans aangek-,ndi"dè Stukjcns ,n haaren verdienstlijken arbeid, d,cne dè ter aanmoediginge en verbeteringe van de oudfte en meS nuttige der menschlijke hanteeringen Ter beantwoor ding der Vrnage, door de Maatfchappij u tgehSeevïïr „ Welke zijn de Ziekten der Kalveren, geduurende de

„eerfte drie maanden V . Welke'zijn dbeste

„ middelen, om die Ziekten, en wei fpedaal de zoo „ genaamde kug, voor te koomen en te geneezen 3" ontmoeten wij bier drie antwoorden. Het eeruV ^ gezonden door den Wel Eerw. lankertus aartsen" Predikant te P oorhout, beflaat meer dan de helft van dit Stukjen; terwijl de twee andere in weinige bladzijden begreepen zijn. Naa eenige voorafgaande aanmer. k.ngen over de gebrekkige beoeffening van de Ars Ve. ternarm , of Vee-Artzenijkunde jn ons Vaderland, en de beletsels der tiithrekiinge van die nutte Weeten' fchap, verdeelt de Heer aartsen zijne Verhandeling in twee Atdcelingen; van welke de eerfte de uiterliike gebreken en ongemakken der jonge Kalveren ten onderwerp heeft; de andere de inwendige Ziekten en Kwaaien van dezelve befchouwt. Ieder Afdeeling % wederom gtfmaldeeld, en worden aldaar de onderfcheidene Ziekten of gebreken , nevens de wijze en middelen van geneezmge, zeer naauwkeurig en oordeelkundig aangeweezen. Uns beftek laat niet toe. S uittrekzel ter proeve mede re deelen. In den voortifd des jaars 1787, was 111 verfcheiden oorden van ons Gemeenebest eene beftnettelijke kwaal onder het Rundvee ontdaan, welke men de Torgb!aar noemde. De Maatlchapp.j deswegen eenige berigten ontvangen hebbende, ftelde dezelve in handen van twee haarer verdien-

fte-

Sluiten