Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DEN LANDBOUW. 5IJ

fteliike Medeleden, de doorkundige Artzen , deiman enMicHRLL, met verzoek om derzelver oordeel, 't F en en ander, nevens een Behoedmiddel tegen de Kug der Kalveren, volgt op de bovengemelde Vcrhandelin-

Uit een Berigt, wegens de Inenting der

Kalveren, bier af gegeeven, blijkt, dat, in den jaare I-8« van 20 Kalveren, door de Eerw. e. alta, ten dien ti de Predikant te BoJ"urn, in Friesland, ingeënt, niet één geftorven was; dat de Heer Mr. p. a. bergsu\ Grietman van Dartumadeel, van de 281, flegts 48 ' en onder deeze nog eenige aan andere toevallen, hadt veil.ioren; terwijl h. korver, te Oukoop, het geluk hadt gehad, van 20 ingeënten, llegts 5 Kalveren te verliezen. De ftaat der Inëntinge, in zo verre dezelve ter kennisfe van de Maatfchappij is gekomen , zou dan aldus zijn. Onder de 3746 Runderen, zouden 3373, door de heilzaame uitvinding, tegen de Veepest behoed zijn geworden. s ;>\,.

De Maatfchappij, onderngt zijnde, dat op het Eiland Vlieland nimmer eenige befmetting onder het Rundvee hadt p'aats gehad, wierdt dezelve te raade, eenig nader onderzoek in 't werk te ftellen, aangaande de redenen deezer uitzonderinge , door het uitfchr.jven van eene Prüsvraage. Op deeze ontmoeten wij hier een antwoord van den Heere c. terne , M D. enz. te Leiden ; waarin zijn Ed. vooreerst de oorzaaken van de voortplantinge der bcfmettelijke Ziekte aanwijst, en vervolgens tragt aan te toonen, dat dezelve omtrent Vlieland geene plaats hebbe. Voorts ontmoeten wij, in het Tweede Stuk, behalven een berigt wegens den tegenwoordigen ftaat der Maatfchappij, met opziet tot haare Leden, twee Verhandelingen, nevens den zaaklijken inhoud van eene derde, over de verbetering der Weilanden, in de Vereenigde Provinciën, voo naamelijk in Holland en Westfriesland.

Zonder onze aanwijzing, zal de Leezer, uit de bloote opgave der onderwerpen, in dit Deel verhandeld, kunnen afleiden de voortduurende en toeneemende verpligting van het algemeen aan de verdienstlijke werkzaamheden der loflijke Maatfchappije, en ons ten goede houden de herhaaling der wenfchen, bij eene voorgaande aankondiging gedaan (*), wegens de aanmoediging

(T) Vod. Biblioth. D. I. N. 3- bl. 12*.

Sluiten