Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?20 VERHANDELINGEN OVER DEN LANDBOUW,

gitfê der .van tijd tot tijd afgegcevene Gcdenkfchriften

t°T/eALT™J? 1" platt?n lande- niettegen' ftaande de hoofdtaak van deezen inhoudt de bevordering van zedelijke Godsdienstkennisfe en van de beoefemnge der Godzaligheid zij zijn , egter, Waereldburgers., Leden der burgerlijke zamenlevinge, en als zodanigen gehouden, voor derzelver tijdlijke aangelegenheden te zorgen, En wien is onbekend, dc'invfoed eens vêrftand-gen en rechtfchapen Lèeraars óp de Leden zijner.Gemeente, indien zijne werkzaamheden - hoewel tot zijn beroep met regelrecht betrekkelijk, zedelijke en heilzaame bedoelingen hebben f ' - ^ '

Wijsgeerige Befpiegelingen over de Grieken , door Mr. de pauw. Uit het Fransch vertaald. Tweede Deel. le Deventer, bij L. Leemhorst, 530 Bladz. in Svo. De prijs is f 2 - ; .;

T/an het eerfte Deel van dit zonderling Werk, even ▼ zeer merkwaardig door deszelfs nieuwheid en fenrandcre aanmerkingen , als groote wezenlijke gebreken , zoodat het moeilijk is te beöordeelen , iiiettegenftaande allen eerbied,dien men moge hebben voorden Schrijver, of dc vèrdienften de gebreken, dan of deze de eetllen overtreffen , hebben wij een breed verflag gegeven in het Eerde Deel van ons Maandwerk , No.

6. Bladz. 262. cn No. 7. Bladz. 319, enz. De

•uitfpraak, die wij toen over datEerlte Deel gedaan hebben , moet ook hoofdzaaklijk op dit Tweede Deel worden toegepast; wij verkiezen echter niet zoo breed over hetzelve uit te weiden, als over het lierjle Deel gefchied is, deels, omdat wij ons beftek te veel zouden te buiten gaan , deels om dat reeds andere TijdIchriften hetzelfde met voorbeelden bevestigd hebben.

In dit tweede Deel, bevat het derde Stuk van het gantfche werk, in de zesde afdeeling. een verflag van de Rechtbanken, Wetten, en rechtsplegingen der Athenië Iers. benevens het geen daar toe betrekking heeft, de zevende afdeeling levert eene befchouwing van den Haat der fraaie kunlten te Atheéken, deze afdeeling is bijzonder alle overweging waardig. 1

De achtfte afdeeling handelt over het Staatsbeftuur

en den godsdienst, der Athcnknfers. Het vler-

tl* de

Sluiten