Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

520 G. F. HOFFMAN, BEANTWOORDING DER VRAGE , ENZ.

keus der naderende Verlosfing, en de gedraging der Zwangeren voor-èn gedurende dezelve, in eene°gepastc orde voorgefteld.

In de uitvoering en behandeling van alle deze onderwerpen, is de Heer hoffman zeer wel gedaagd, om, fchoon de zaaken daarin voorkomende , niets onaeroeens, maar alleen ten overvloede bekende waarheden behelzen , dezelven naar de vatbaarheid van het algemeen , en vooral zijner Lezeresfen, tot welker bijzondere bednuring zijn opftel vervaardigd is , te fchikken en uittewerken. Wij voor ons echter , bekennen met dergelijk foort van volks - boeken , niet veel op te hebben, daar de ondervinding geleerd heeft, dat dezelve wel verre van algemeen nuttig te zijn, raeerendeels eene geheel ftrijdige uitwerking hebben : want boe duidhjk ook het voordel dier regelen, naar welke eene Vrouw, gedurende den tijd haarer zwangerheid , zich behoore te gedraaaen, in zodanig een werk , gefchieden moge , heeft de verkeerde toepasfiii" derzelver op den toeftand van bijzondere voorwerpen* (dewijl algemeene voorfchriften, die in alle gedelleii en omftan ngheden te ftade komen , nimmer oneven kunnen worden) dikwijls eene zoo nadeelige "uitwerking dat wij, wegens gebrek van genoegzaame ondericheidina, meermaalen de fchadelijklte gevolgen daaruit

hebben zien voortfpruiten. Wij oordeelen het

veel raadzamer, dat, wanneer zich een Vrouw in een ftaat van Zwangerheid moge bevinden, zij zich , in plaats van het op de voorfchriften van foortgelijke volks-boeken aan te laten komen, liever van den raad eens bekwaamen Geneesheers bediene , om haar gedrag, ten aanzien van den leefregel, kleeding, uitfpanningen, geneesmiddelen, enz. naar deszelfs voorfchriften zoodanig te kunnen inrichten , dat het gefchikt zii naar die bijzondere omftandigheden , welke uit den aart haarer lig'"aamsgefteldheid en verdere hoedanigheden die haar alleen eigen zijn, voortvloeijen.

Na.

Sluiten