Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de middel-eeuwen.

33

heiligen lodewyk , in de handen der ongeloovigen te vallen. Zij wierp zich daarom aan de voeten van eenen Ridder , en bad hem , haar verzoeu niet te weigeren. De Ridder beloofde het. De genade, waar» om zij badt , beflondt daarin: dat hij haar , wanneer de Saraceenen de Stad bemagtigden , het hoofd zou stilaan. De Ridder antwoordde , dat zal ik doen, met mijn geheele harte, zelfs is dit, buiten dat, mijn voornemen , wanneer het nodig wordt. Zo > zeer was de eer der Dames den Ridderen aanbevolen , doch nog oneindig meer , wanneer zij aan eene Dame in het bijzonder , door dienst verplicht waren. Daarom waren de aanzoeken, die men tegen de trouw van de vrouw van fijnen Heer ondernam, eene kapitaale leenmisdaad, en de onvergeeflijkde van allen, zoo dat zij onmiddelijk met verlies van het leengoed achter-» volgd werd.

(Het Slot bij de eerfle gelegenheid,)

geschiedenis van het formulier. welbekome u , bij het niezen.

FToe zonderlinger dikwijls zekere dageliikfche volksgcwoontens zijn, hoe aangenamer het zijn zoude, zoo men altijd derzelver oorfprong kon opzoeken, eit gewaar worden, waar en in welke omdandigheden ze eerst ontdaan zijn; hoe ze, in verband met het een of ander vooroordeel, de tijden der Ouden hebben doorgewandeld, en van het eene volk aan het andere zijn voordgereikt. Ook zou zulk eene gefchiedenis van zoodanige volksgebruiken, buiten het vermaak, dat zij opleverde , teffens, in vele opzichten, eene leerzame fchole voor den wijsgeerigen waarnemer worden. Jammer! dat zoodanig iet niet mogelijk is. Want dikwijls verliest zich dit of dat herkomen, in de tijden van den grijzen ouderdom , alwaar, of nog in 't geheel geen licht de gefchiedenis bedraalde, of waar het te flaauw fchemerde, om ons het ontdaan der zeden te doen waarnemen.

Dit is dan ook het geval, ten opzichte van het gebruik, waardoor wij eenen niezenden eenen wensen.

in. deel.mengelst.no. i. C doei},

Sluiten