is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LANDMAN GETROFFEN

wegen tegen de dille vergenoegdheid in het bnitenle. ven te (maaken ? neen ded.lingcn , wie gij ook zijt! ik geniet een geluk verre boven het uwe verheven

Welk een zagt , welk een aangenaam voed.

zei is er niet altijd te zuigen uit de volle borsten der

natuur op eiken dond van den dag! — des mor

gens wekt m j de zon, liet gulden hoofd uit de gloeijende Oosterkimmen opheffende , uit mi,ne aangenaame

rust. daar de meesten der Sradbewoneren , de

orde der natuur verbrekende , dan nog op het zagte

dons nedergevleid liggen ; dan baade ik mij

reeds in de onfehuldigde wellust! dan zie ik

de gantlche natuur verkwikt; [Jet vreugdig vee

na het genieten van eene aangename rust, dartelt om

c bet tc'dere gras' bevügt'gd door een

zagten dauw, , omhangen met de fchoonde ko-

raalen waar in de koesterende draalen der zon zich

ipicgelen lacht mij toe; de gevederde zangers zijn

dan weder reeds vroeg begonnen met hunne toonen aan te hellen. - Wat drelen zij mijn luistrend oor! in hun gemengeld muzijk heerscht de fchoonde harmonie , - door geen kunst- inltrumenteii na te boot-

Zu"'J— , bcwoinier de grootheid Gods, die alle deze heerlijke fchepfeicn , — wat zeg ik! — de gantlche natuur met een enkel: ,, wordt" deed te voorschijn komen! -— zij gaan mij voor, hunnen maker met hunne tedere demmetjcns te loven , en zou ik , zoo veel boven hun verheven, hun dan niet navolgen { ja ! dan word mijn ziel doortrok-

ken van warme liefde tot den Opperheer van al het

gelchapene ! Dan loof ik hem , Z0Q

wel in zijne goedheid als in zijne magt en majesteit ; dan bewonder ik mij dat oneindig verbeven wezen , zoo wel in het bloedeloos infectjen .

ais in de gloeiende zon! als in de (huig'reizen,

de ene; dan aanbid ik de alles - overklimmende

liefde van jesus, die op Golgotha aan het vervloekte kruis-hout zijn hloed vergoot, toen die zelfde zon die mii onwaardig fchepfel zoo dikwijls befchijn't, zijn heme seh aangezigt verborg voor die ontzettende ver,

toonng, , die de hei deedt zidderen; de

hemel deedt juichen! ' • vertooning, die alleen de oorzaak is, dat niet weleer de gantlche natuur ?p,t haar y oor § Niet te rug keerde; —, maar nog