Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEDEKUNDIG HANDBOEK VOOR DEN BURGERSTAAT. 519

den en bezittingen beveiligen , kunnen geen' last zï\n, met lust zal een menfchenvriend en een beminnaar van zijn eigen welzijn, en het heil van het algemeen, zich daar naar fchikken, omdat hij het nut, het voordeel , het heilzame van deze Wetten inziet. Doch over dit onderwerp, fielt bahrdt meer losfe en in 't wild Schermende uitfpraken neder, die den toets niet zouden kunnen doorftaan. — En niet alleen in dit onderwerp, maar ook in meer andere . zijn veele magtfpreuken zonder bewijs , veele onbekookte voorfchriften, elders weder oppervlakkige voordragt van pligten , die waar te nemen zijn, zoodat wij, over het geheel, geen' grond genoeg vinden , om dit Zedelijk Handboek van bahrdt, aan den burgerstand, aan te prijzen.

Slaat van Regering, Godsdienst, Geleerdheid en Konfïen in Groot - Brittanje, omtrent het einde van de agttiende eeuw, door Dr. gebh. FrIeor. aug. wkndeiïorn, Predikant te Londen. Speak of me as J am. Shakefpeare's Othello. Vierde Deel. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Campen, bij J. A. de Chalmot. 179*. Met het Registerenz. 438 Bladz. In gr. octavo. De prijs is ƒ 2 -16 -:

*\ let dit vierde Deel is dit uitmuntend Werk com1VJL pleet ; het behelst een bericht van den Toe Stand der Geleerdheid, en der Wetenfchappen in 't gemeen; van dc Schooien , en UniyerOteiten te Oxfort, Cambrldgc, en dc SchotfcheUniverhteiten in't bijzonder; en eindelijk eene algemeene befchouwing van den Haat der Koutten in Engeland, de Schilderkonst, het Gravceren, Beeldhouwkonst, Böuwkonst , aanleg van Tuinen en Plantaadjen, Muzijk en Tooneel. De Schrijver heeft ons van dit alles een beknopt en oordeelkundig verflag gegeven, en zijne aanmerkingen over deze gewigtige onderwerpen, met zoo veel juistheid als vrijmoedigheid , medegedeeld.

Van wegens de menigte en verfcheidenheid dezer aanmerkingen en berichten, kunnen wij enkel onzen Lezeren het één en ander, tot eene proeve mededeelen. Van den Toeftand der Geleerdheid Sprekende, Kk 4 vangt

Sluiten