is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BET REK LIJK DE NATUURKUNDE. 175

en zijn Broeder ferdinand I, waren reeds groote liefhebbers van hét onderzoek van de verborgenheden der natuur, door fcheikundige proeven. Fbkdinand had een foort van Akademie gedicht, die uit de beste filozofen van zin land bedond , en, om den anderen dag in zijn hof, in zijne tegenwoordigheid, en die van zinen Zoon, bijeen kwam, om zekere opge^evene vragen, over allerlei natuurlijke zaken , te verhandelen. Alhoewel galilei openbaar Leeraar te Padua was, maakte hij evenwel van de groote kundigheden van dezen grooten man gebru k, tot het onderwijs van z'jnen Erfprins kosmus , daar hij de zomervacantie aan zi n hof doorbragt. Doch zoo ras deze Prins , in i610, den Toskaaufchen troon bedeeg, beriep hij" zijnen Leermeester naar Florencen, alleen opdat hij zijne ontdekkingen, vrij van alle de verrichtingen van een openbaar leerambt, en rijkelijk verzorgd, voltooien en Vermeerderen mogt. Galjlei was de ziel van het filozoofsch gezelfchap, dat ferdinand f. gedicht had en dat nu, voor de Natuurkunde, van tijd tot tijd' belangrijker werd. Men gaf hem hier gedurig nieuwe ftof, en eenige medeleden, dien nog een overblijffel van Aristotelifchen zuurdeeg aankleefden, wekten hem door hunne twistzucht, op, om verfcheiden natuurlijke Voorwerpen naauwer na te denken, dan hij zou gedaan hebben, zo hij aan zich zeiven was overgelaten Geweest. Zoodanig was de vraag: hoe vaste lichamen°op net water drijven, zonder te zinken. Hier uit ontdond zijn voortreflijk traktaat, Aiscorfo intorno alle cofe che ftanno fitlP aqtta c che in qutlla fi muovone, dat in 1612 te blorence in druk verfpheën. Hij bewees in hetzclve, dat het drijven of zinken der lichamen, in het water, noch van hunne figuur, gelijk akistotelfs leerde, noch van de diepte des warers, gelijk punius geloofcie, maar van den grooter of kleiner inhoud van de Hof. in hare uitgebreidheid, herkomdig was BH gelegenheid ftrooide hij, in dit, gelijk in alle zijne werken, de zaden van zeer gewigtitre onderrechtingen int . die eerst in het vervolg tot rijpheid gekomen zim; bij voorbeeld, dat de zwaarte eene eigenfchap is van alle lichamen; dat bevrozen water verdunt maar bevrozen olij verdikt wordt, dat de bed.nddeelèn van het witter, op zekere wijze, aan een hangen, 't welk de reden is, dat zij niet zoo aandonds wegvloeien,

en