Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SS» TER GEDACHTENIS

te, uit te vo.fchen, weten niet, dat de Fiskaal brichiekt colombi, die hem eiken morgen de ingekomene berichten , van perfoonen, wier zedelijk karakter hij kennen wilde, in het zoogenaamde Specchio , onder de oogen bragt, een der grootfte Menfehen vrienden, een diepdenkend Filozoof, een groot Staatsman, en Wereldkenner is, en hem zeker geene andere, dan bruikbare, berichten ter hand Itelde, tot dat de karakterizeerende daadzaken, dikwijls herhaald, en door vele verfpieders van allerlei ftand en karakter eenparig bevestigd, en alle omftandigheden van perfoonen en zaken, op de fchaal van befcheidenheid en menfchenliefde, afgewogen waren. Het gevolg daarvan was, dat de goede Vorst de berichten , die hij aldus verkreeg, nooit tot onderdrukking, maar tot verbetering van de Hechten, en tot voorkoming van alle fchade, vaderlijk gebruikte, en, in korten tijd, tot de naauwkeurigtte kennis van zijn land en van zijn volk geraakte.

Van dat zelfde edele karakter, en van gelijke groote wereldkennis en wijsheid, waren de Graaf van wiltzeck, die zich eenige jaren te Florencen ophieldt; de Graaf van tiiurn, en de Senator gianni, die den dagelijkfchen omgang van hunnen Vorst genoten, en zeer veel tot vermeerdering van zijne Staatskennis toebragtcn. De Senator gianni , Maggior Domo des hofs , fpoorde zijnen geest, die in het begin wat al te mild in het geven was, tot eene wijze zuinigheid aan, en bragt niet alleen de huishouding van zijn hof in orde, maar g.T hem ook den maatltaf in de handen, om zijne Staatsfinantien wel in te richten.

De geestelijkheid, die in eiken Roomsch-katliolijken Staat, eenen vreemden Staat, van geheel verfchillend belang uitmaakt, gaf hem zeer veel werk. Den Bisfchoppen, die, uit kracht van den Georgiaanfchen eed, verpligt zijn , alle drie jaren zelfs , of door hunne gedeputeerden, de dorpels der Apostelen te bezoeken, of ten minden, zoo als thans in Toskanen gefchiedt, alle drie jaren een omltandig bericht van den inwendigen daat, het zedelijk karakter, en de neigingen der bewoners van hun Stift, aan den Roomfchen Stoel over te zenden , verboodt hij zulks te doen . zonder dat hem dat fchrifteiijk bericht voor f getoond ware. Het gerichtshof der Pauslijke Nunciature, aan welk men van

de

Sluiten