Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5™ de waardige onderkoning.

Daar zijn ook tegengeftelde voorbeelden, die eene gelukkige uitwerking hebben en men zou mogen vastzeilen, meer, dan ongelukkige voorbeelden: quintus fa. Blus genas van eene twaalfjarige koors ,door dc vreugde, die hem de Zege op Hannibal verwekte. De in de vorige eeuwe, wijdberoemde conring, werd na veelvuldige vrugtelooze Medicijnen gezond, door een bezoek dat de groote me ij boom hem gaf. De blijdfchap en de welvaart zijn balfems der Ziele en salomon zegt niet te vergeefs: Een vrolijk Hart, maakt een Medicijn goed.

w. van barneveld.

Amjlerdam, 26 Oct. 1792.

de waardige onderkoning.

Een Sprookjen.

Zeker Mandarijn was Onderkoning van Johor, en beftuurde deze Provintie met zulke onrechtvaardigheid en wreedheid , dat het volk zijne verdrukkingen niet langer verdragen kon. Het vermoordde den kleinen Ondertijran, en ftondt op tegen zijnen rechtmatigen Opperheer shaon malon , Koning van Sidm. den trotschten en tevens onnozel den Vorst van zi ne eeuw. Dra verfcheen de vertoornde Monarch met een magtig beirleger, om de oprocrigen te ftraffen, en het land in een bloedbad te zetten. Doch, dewijl de wederfpannelingen door verbaasdheid aan geen' wederftand dachten, vergenoegde hij zich , met de roervinken voor zijne olifanten te laten werpen; terwijl hij de Opperhoofden des gewests, in de groote zaal van het Paleis te Johor, bij een deedt komen.

Op een' prachtigen troon gezeten , en omringd van zijne lijfwacht, fprak shaon malon, de vergadering met de volgende woorden aan: Kampzalige wormen, gij hebt het gewaagd, den Koning van den witten Olijfant , tot wraak aan re hitzen. Deze wraak zal u thans niet verpletteren, dewijl ik de oprechtheid van uw berouw verlang te beproeven, en gij zult dus uw beft.ian, tot nader b evel, behouden. Maar gij verdient niet , van eenen Mandarijn geregeerd te worden.

Werpt

Sluiten