Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WAARDIGE ONDERKONING. 51?

zich met mam in zijn kabinet op. deedt met hem bezielden van minder gewigt af, en ondertekende Depêches , die fpoed verëischten, terwijl hu erzitnpoot, in inkt gedoopt, op zette. Dit was ondertekening en aegel te gelijk. Als de arbeid afgedaan was , werdt een half uur gemeenzaam met blaffen doorgebracht. Het avondmaal van den Onderkoning was, geluk zijn middagmaal, en terftond daarop begaf hij zich ter rust. Dit was zijn daaglijkfche levensloop.

Regeer u ze'ven , zegt het fpreekwoord , en gij zit t de wereld regeeren. Het zal ligt geloof vinden , dat de reseering'van zijn gewest den Onderkoning nut moeilijk kou vallen, nadien hij zich zelven zoo wijs gedroeg , en door den raad van eenen wijzen Staatsdienaar, geleid werdt. Hij herftelde de wetten weder, die geduurende het Staatsbcfttiur van zijnen voorganger , geheel in het vergeetboek geraakt waren. Hij liet geene nieuwe afkondigen , uitgezonderd die, welke tot verklaring en verbetering der ouden, nodig waren; maar voornaamlijk droeg hij zorge , dat zij alle onderhouden wierden. Nog meer; hij verbeterde de zeden van zijn volk, of liever, hij hervormde ze door zijn voorbeeld. Zijne kundige verbetering ftrekte zich tot eiken tak van huishoudli ke Staatkunde uit. De handhaving der Gerechtigheid, het beftuur der Staatsinkomften , de Akkerbouw , de Koophandel en Koliften , kreegen een nieuw leven. In alle dingen heerschte orde, en alle dingen flaagden wel.

Men dacht thans nergens anders om , dan dat men, 3n vrede , het openbaar geluk genieten zou, toen op ééns een hcirleger Barbaarcn van het eiland Mulakka, in de Provintic , een' inval deedt , welke eiken ftap met verwoesting en vernieling tekende. Op de tijding .van dezen inval , verzamelde barkóut cn zijn Staatsdienaar de weinige troepen , die de Koning hun gelaten hadt , benevens de vrijwilligers, die zich met hoopen tot den dienst aanboden, en fpoedde zijnen vijanden moedig te gemoet. — Nadien de Onderkoning zeer weinig van de krijgskunde verftondt, liet hij aan mam en aan zijne Generaals de zorg over ,om. eene voordeeliue Randplaats te bellaan, en het leger in flag-orde te ftellen. Maar hij zelf 'liep alle de reien en gelederen door, gaf zijn' foldaten door een krijgshaftig blaffen moed, en helde zich aan het hoofd z;jner Kk 4 lijf-

Sluiten