Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de waardige onderkoning. 521

verzoek toe te ftaan , waarvan de gevolgen hem gevaar" lijk voorkwamen. Hij vreesde, dat zijn volk, uit te groote liefde voor de viervoetige Onderkoningen, aan de bevelen van zijne Mandarijnen, of zelfs aan hem zelven geene gehoorzaamheid meer zou bewijzen, en dat zijne eigene kroon eindelijk wel aan den Witten Olifant zou kunnen opgedragen worden. Hij gaf derhalven met eene gemaakte goedheid , ten antwoord: Hij wilde aan zijne Provintie Johor meer weder geven, dan zij verloren hadt. Hij beftemde derhalven den Mandarijn miracha , zijnen eerften Raad, en het grootfte vernuft van Indië, tot haaren Onderkoning, en geboodt nog bovendien, dat mani , over wien men zoo algemeen voldaan fcheen, onder miracha dezelfde gewigtige plaats zou behouden , die hij onder barkóut bekleed hadt.

Maar welke waren de gevolgen van deze wijze fchikkingen ? De bewonderde miracha was een verwaand fchepzel , die barkóut wenschte te overtreffen, en zich door mani's goeden raad niet wilde laten leiden. Hij beging talloze dwaasheden. Jn fpijt van alle zijne pogingen , oin de gedachtenis van zijnen voorzaat uit te wisfchen , maakte hij , dat barkout's naam nog meer geacht en vereerd wierdt.

Het Siamsch verhaal , waar in de gefchiedenis van barkóut bewaard is gebleven, eindigt met de volgende heilzame aanmerking ; ,, Naast zulk eenen man.

gelijk onze allerdoorluchtigfte Koning is , die wil

en bekwaamheid heeft, om zelve de regeering waar ,, te nemen , is niets wenschli ker , dan een onver,, fchillig Monarch , die zich van eenen bekwaamen ,, en welgezinden Staatsdienaar, laat leiden."

het offer.

Een Vertelfel,

melartes.

Waarom haast gij u zoo zeer, met dezen krans naar het Woud, naema? Verw.cht u daar eene bijeenkomst met eene Vriendin, bij welke gij niemand dan de eenzaamheid tot getuige neemt?

Kk 5 1 nae*

Sluiten