is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOT VERDEDIG. VAN DEN CHRISTEL. GODSDIENST, üol

Dus lezen wij, Bladz. 8. in de eerfte Verhandeling;

De Keikliederen werden in de daad verbeterd, ten ,1 aanzien van het Dichterlijke, het klaare , enbeval,, lige. Het verlorene in zaaken werdt niet altijdop., gemerkt door de verblijde gemeente." De Schrijver fpreekt, 't is waar, van Duitschland, in ons land hebben wij bij de Hervojmden in de openbare Kerk, geene Kerkliederen, maar wij hebben eene nieuwe Pfalmberijming, en wij weten , hoe veele domme lieden daar over geërgerd zijn geweest, hoe ligt kon dit gezegde daar op 'worden toegepast en geduid! Bij de Duitfchers lcheelde het ook zoo veel, dat de gemeente verblijd was over de verbeterde Gezangboeken, dat 'er op veele plaatzen door dolle ij veraars opfchuddingen over ontltaan zijn.

Bladz. 12. In de eerfte Verhandeling: „ Tot op onzen tijd, waren meest alle Profesforen en Predikanten verdedigers van den Christelijken Godsdienst. Nu vindt men dit niet zeldert omgekeerd. Zij, die opgeleid werden tot Godgeleerden, zijn verre de gevaarlijkfte geworden onder alle Deïsten." Wij wenfehen niet, dat dit op ons lant-i, eenigzins,zou worden toegepast, de trek is nog haatlijk genoeg, al denkt men aan Duitschland.

Bladz. 41. 42. „ Of, het geen misfehien nog erger fchijnt, de rechtzinnige Protcjlanten en de Roomfchen, zouden alle kanfels innemen." Hoe komen dezen bij eikanderen!

Bladz. 50. ,, Hoe meer men te rug gaat tot dea tijd der Hervorming, hoe men den arbeid meer befteed ziet tegen de Roomsgezinden, dikwijls aan dwaalingen, welke ons nu weinig bekommeren, en fomtijds met te verregaande zorgvuldigheden. Men gedenke aan de gewoone voordellen en bewijzen, raikende de klaarheid en volmaaktheid der H. Schrift." Wij verblijden ons, wanneer wij vernemen, dat de verlichting onder de Roomfchen veld wint, maar voor verbasterde Roomschgezinden, die de Hiërarchie voorftonden , en den Bijbel en het vrij onderzoek aan de Christenen verboden, onder het voorwendzel, dat de Schrift duister en gebrekkig zijnde, de ditlegging enz. der kerk nodig hadt, hebben de waare Protejlanten ,. met het grootfte recht, altijd gefchroomd. — De Schrijvers * N 5 der