is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

534- A. VAN KOTSEIiUE, GESCHRIFTEN.

ken , en moet derhalven van dat voorval , alle zijne aartighèid öntleenen. Ons, die de Peribonen, wier karakters hier getekend worden , niet kennen , kan dit geheele Kluchtfpel niet anders dan lat'en fmakeloos voorkomen, liet gefchil loopt niet over de waarde oi o..waaide van den Schouwburg ; zelfs niet van eene Liefhèbbèrij-Comedie , maar over het vertoonen van Spélen door Liefhebbers, tegen betaling, die alleen ten voordecle van de armen gebezigd wordt. De karakters van de Rechters, en de Pleitmemoriën vooren tegen zijn zoo jammerhartig en zoo zeer overdreven . dat zij verre beneden de waardigheid van het Tooneel zij. Ook komt 'er de verfchijning van de Godin der Mildadigheid, met prachtige dccoratiën , zoo vreemd tusfehen beide, als eene Koninglijke Prinfes op een boerenkermis. In de vertaling van dergelijke verzamelingen, moest men zulke ftukken overflaan , die alleen voör eenen tijd de inwoouers van eene ftad of landltreek vermaken kunnen , maar voor het overige van geene waarde zijn.

2. Bericht wegens de inrichting van eenen Liefhebberij-Schouwburg , die wet verdient bekend ie worden. Te Reval in Esthland , heeft men in 17S4. eenen Liefhebberij-Schouwburg opgerecht , die met zeer veel tegenftand beeft moeten worftelen, en die tot het vorige Klucnti'pel aanleiding gegeven heeft. De aanmerkelijke fommen , die dezelve aan voordeel oplevert, worden van tijd tot tijd aan de armen hefteed. Dit bericht behelst de historie van die onderneming, waaruit wij zien , dat dezelve door de Regeering en de Geestlijkbeid is goedgekeurd, zoo verre zelfs, dat de eerlte weigert vreemde troepen van Comedianten toe te laten , om de arnien niet van dit voordeel te berooven. — Wij wenfehen niet, dat dit voorbeeld den lust tot Liefhebberij - Comediën mag opwekken. Voor menfchen , die hun tijd , tot het waarnemen van hun beroep en van hunne huishouding, of tot hunne ftudie van noden hebben, verfijnden zulke Liefhebberijën veel te veel tijd, en zij trekken de opmerkzaamheid van evnftiger zaken veel te veel af. Vooral zijn ze verderflijk voor jonge lieden, die al hunnen tijd nodig hebben, om zich wel te vormen, tot die posten, voor welke zij in de maatfchappij gefchikt zijn. Aan weldadigheid jegens de armen, heeft het in Ne-

der-