Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

51» j» meerman

•bij uitflek kort omtrent den inval van de Pruisfifche troepen in ons Vaderland ; met dat al , gaat hij niet geen ftilzwijgen voorbij, dat 'er bij die gelegenheid eenige hooiden, op meer dan eene wijze, geleden hebben , mijn hart dit zijn des Schrijvers eigen woorden , heeft daar over gebloed; maar ontveinzen kan ik echter niet, dat ik zulks voor het behoud des Lands voljlrckt noodzakelijk geacht heb.

Na eene korte verdediging van de Stadhouderlijke Regeering , het Bondgenootj'chap met Engeland, en de remotie der Regenten na de omwenteling voorgevallen, fchildert de Heer weerman op eene fierlijke wijze de dwaasheid af van die genen, welke zich zoo ver hebben laten verblinden, dat zij een' Franfchen inval in ons Land hebben kunnen wenfehen , om door denzelven onze zoo gelukkige Regeringsvorm omvergeworpen, en op haare puinhopen den boom der vrijheid geplant te zien, dien boom [dit zijn weder des Schrijvers eigen woorden] die voer Europa tot een'' boom geworden is der kcnni.fe des goeds en des kwaads, en wiens vrugtcn alle Natiën, die ze begeerlijk vonden, den zedelijken dood hebben doen pJerven, ten dage dat zij 'er van alen.

Op deze gronden nu bouwt de Heer meerman zijne aanfpraak aan de Patriottifche partij, om dezelve te bewegen , haare dwalingen te belijden, de waarheid hulde te doen, en zich met de andere partijen te verZoenen en te verëenigen — en hier in gaar hij met zoo veel ijver te werk , dat hij zelfs geen bidden en fmeken fpaart, om de Patriotten deze verëeniging fmakelijk te maken.

Wij hebben deze aanfpraak waarlijk met aandoening gelezen .' — Maar laten wij eens zien, welke de gronden zijn, waar op deze verëeniging zoude plaats hebben. — Wij lezen dezelven bladz. 93, en om derzelver gewigt, zullen wij die hier woordelijk laten volgen.

,. Wij zullen u, door een zacht en rechtvaardig be,, huur, onze conltitutie doen beminnen, en al hadt ,, gij voorgenomen,'er afkerig van te blijven, u ech,, ter al de befcherming , waar op gij rekening maken

moogt, bij aanhoudendheid doen genieten, — Wij ,, zullen een woest gemeen terug houden van eene 3, baldadige hand aan uwe perfonen of bezittingen te

„ flaan,

Sluiten