Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN EEN VOORTREFFELIJK VROUWELIJK CHARAKTER. 31

Ik weet, dat het beste middel, om in de opvoeding der kinderen wel te hagen, daarin beftaat, dat men het vertrouwen en de toegenegenheid der kinderen winne. Elk kind, dat een goed hart heeft , zal veeleer de vermaningen van iemand volgen, die het voor zijn Vriend aanziet, dan wanneer het door middelen van dwang en geweld in zijn pligt gehouden wordt. In het laathe geval zullen de kinderen veeleer tot veinzerij overflaan, dan zich verbeteren , en wanneer zij die genen haten, die hen behraft, zullen zij even herken affchuw hebben van deszelfs verwijtingen en vermaningen , het welk geene andere dan eene gevaarlijke uitwerking hebben kan, zodra zij zich in vrijheid bevinden, en van den dwang ontllagen zijn.

Ook is het de goedheid en zagtmoedigheid, jegens die genen, welke aan onze zorgen zijn toevertrouwd, waar door wij ons navolgers betonen van de genade onzes hemelfchen vaders — Gij weet, dat daar elk hart onderfcheiclen is , het ook eene verfchillende wijze van opvoeding noodzakelijk maakt — doet de kinderen bij eiken misval hunne fouten zien , eer gij ze ftraft, opdat zij zeiven de reden begrijpen mogen, waarom zij geltraft worden. Geloven zij, dat hun eigen best bedoeld wordt, zo zullen zij uwe vermaningen des te eer gehoor geven, uw arbeid zal verligt worden, en buiten twijfel gelukkig zijn. Laat voor het overige niets, waar in uw pligt beftaat, u verdrietelijk zijn; zelfs gene onaangename Verrigtiiigen i zodra wij dezelve als onvermijdelijke pligten van ons beroep aanzien , worden zij ons ligt en verfchaffen ons een aangenaam genoegen, dat uit de overtuiging van onzen pligt vervuld te hebben, geboren wordt? Behalven de bevrediging van ons gewisfen, genieten wij daarbij nog de innerlijke vreugde van te weten, dat alle omftandigheden en gevallen onzes levens, voor zo ver wij 'er het regte gebruik van maken, ons waar geluk in dit leven bevorderen, want de genen, die God liefhebben , moeten alle dingen medewerken ten goede.

Herinner u voorts altijd met vriendfehap, haar, die tot aan het Graf zijn zal, enz.

Deze waarlijk groothartige en verftandige vrouw flierf reeds in den ouderdom van vier en dertig jaren tot fmert

van

Sluiten