Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN VASTE LIGHAAMEN BESLOTEN GEVONDEN. 517

1780 , en gefchreven uit de nabuurfchap van Saint Max ent, waar van het volgende eene copij is:

„ Vóór weinig dagen beval ik eenen eikenboom van eene matige dikte om te hakken , en daar van een balk te maken , die voor een huis, dat ik toen bouwde , nodig was. Hebbende de kroon van den liam afgefcheiden, werden drie mannen gebruikt, om hem tot de bekwaame dikte vierkant te hakken. Omtrent vier duimen moest aan ieder zijde weggehakt worden. !k was geduurende de verrichting daar bij tegenwoordig. Maar hoe groot was mijne verbaasdheid, toen ik zag, dat zij hunne gereedfchappen aan een zijde wierpen, van den boom te rug fprongen, en met een foort van verbaasdheid en fchrik, hunne oogen op bet zelfde punt vestigden ! Ik ging op het oogenblik nader bij, en keek naar het deel van den boom, dat hunne opmerkzaamheid tot zich hadt getrokken. Mijne verwondering was gelijk aan de hunne, toen ik een Pad zag, bijna zoo groot als een groot hoenderei]', die, zoo te zeggen, in den boom gegroeid was, op den afhand van vier duimen van de middellijn, en vijftien van den wortel. Zij werdt met den bijl daar uit gehakt, doch zij bewoag zich geduurig. Ik trok haar met moeite uit haar verblijf, of liever gevangenis, die zij zoo volkomen vulde, dat zij famengedrukt fcheen geweest te zijn. Ik plaathe haar op het gras: zij fcheen oud, mager, kwijnende en afgeleefd te zijn. Naderhand onderzochten wij den boom met de uiterhe zorgvuldigheid, om te ontdekken, hoe zij daar in geflopen was ; doch de boom was volkomen gaaf en goed."

Deze voorvallen, doch wel bijzonder de Memorie van den Heer guettard, gaven den Heer herissan aanleiding, om wel ingerichte proeven te doen, ten einde hunne zekerheid vast te hellen.

Den 21 Februarij 1771, deedt hij drie levendige Padden in zoo veele kasjens van pleister, en floot dezelve op in een greenen doos, die hij insgelijks met eene dikke pleister dekte. Op den 8 April 1774, hebbende de pleister weggenomen, opende hij de doos, en vondt de kasjens gaaf, en twee van de Padden in 't leven. — De eene, die dood was, was grooter dan de andere, en was in haar kasjen meer famengedrukt geweest. Een zorgvuldig onderzoek van deze Kk 3 proc-

Sluiten