is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BIJBEL VERTAALD, ENZ. 443

dcvland Judee, met zijn huis te

level] _ï_ De lieer van vloten fpoort, bijzonoei met redeneren, de naasfte oorzaken na van den opkomst én bloei als ook van den ondergang dier volken , maar hij houdt zich geheel niet op met de Tijdrekenkunde , hij zegt Bladz. 7. „ dat de gewijde fchriften op het tijdrekenkundige niets bouwen; geflachtregisters, het leven der Koningen zijn gemeenlijk de eindpaalen , zoo wel als de gronden, waar op zij alles doen rusten. -Dit komt ons voor eene magtfpreuk te zijn, die te veei ze<n. Het is waar, de Joodfche gefchiedenis heeft geene geregeld doorlopende Tijdrekening naar jaaren, evenwel bepalen de gewijde fchriften nu en dan gewigtige gebeurenisfen, naar de jaaren, die zedert deze ot gene merkwaardige Epoque verlopen zijn, bij voorbeeld na den uittoat der Israëlieten uit Egypte, en haare gellachtrekeningen vervullen de plaats der Tijdrekening, niet door een bijzonder gebrek aan de Bijbelfche gefchiedenis alleen eigen, maar algemeen aan de geheele oude gefchiedenis — welke daar door wel moeilijk wordt, maar dat men om die reden zou moeten afzien van alle pogingen, om, ten minften zoo veel doenlijk, de gevallen naar de tijdrekening tc fchikken, kunnen wij den Heer van vloten niet toeftemmen. - Wij houden het nog met de echte geleerden, die de tijdrekening en aardrijkskunde als de beide oogen der gefehiedkunde, zonder welke zij 111 het blinde omtast, aanmerken, en niet met den windengen Lord BOLiNGBROKE, wiens gezegden wij, gelijk dc Heer van vloten doet , geenszins zouden overnemen. „ lk wil liever darius, door alexandeh. „ verwonnen, voor eenen zoon van hystaspes hou„ den, en 'dus misrekeningen in het tijdkundige ma' ken, dan mijn halven leeftijd aan het verzamelen van ,, geleerde vodderijen op te offeren, waarmede het brein

„ van den geletterden wel eens opgevuld is.

Ween, wij houden niet van alles door een te werpen, en een mengelmoes te maken , daar hoofd «och itaart aan te vinden is, —

Gr 1;-