Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET EILAND PONTIA. 523

«houwen, i Pvondöm het zelve zijn nog andere dergelijke ruuw bewerkte kleine baden. Meer westwaards toonde hij mij eene balie, in eenen berg, die op vele pijlers rust, die zoo. wel als het binnen werk, met ruuw mofaick bekleed zijn. Hier en daar zag ik antioue grotten en vijvers, die «wan menfehen handen leuenen gemaakt te wezen. Op eenen anderen dag, bragt bü mij aan den noordkant van het eiland, op eene Plaats die dc inwoners Badia (abtdij) noemen, daar onder de aarde een fortres der Saraccnen is Niet wijd van daar, naar het westen, zijn ruïnen van een benedictijner Kloolter, daar men zegt dat het hqhaam van den H. silverius begraven is. Hij was naar bet eiland Palmaria gebannen, dat twaalt mijlen van hier ligt: doch kwam van daar herwaards, en-eindigde hier zijn leven. Drie eeuwen lang werden zijne rehquiéu ter opentliike verëering ten toon gelteld , tot ds»t_ de Zeeroover BARBAROSSA herwaards kwam, toen zij, bij de verwoesting van het Kloolter, door de monniken denkelijfk hier of daar begraven werden. Sedert is de gedachtenis van dezen Heilig geheel verloren. Ik vond op dit eiland vele kleine zeer vruchtbaare , met zeldzame kruiden begroeide heuvels. Het weinige land, dat tot koorn en allerlei aardvruchten bebouwd is, toont do'ir zi'ne groote. vruchtbaarheid, wat 'er zou kunnen gedaan wor len, zoo hier meer handen arbeidden. Eene meenigte vogels van Tlerlei foort, beminnen dit oponthoud, vooral Wachtels, indien zij de netten, die voor hun bij den ingang aan dc zeekusten geftelt worden, ontfnapt zijn. Dit is het we*-? hige dat ik'van het verwaarloosde eiland Pontia waarnam.

eenige parabelen,

De Uitvinder.

Op het theater van ftaat was men gewoon prijzen uittcdeelen aan hun, die iets nuttigs uitvon len. 'Er kwam eens een man te voorfchin, (hij noemde zich een patriot) die beloofde ,bet vocht der onderdanen, zonder dat zij het bemerkten, aftetappen , en in den gefloten regenbak van ftaat afteleiden.

Hij had ook brillen, die vreesfelijk vergrootten; men zag door dezelveu een draad voor een ftrik, en een pen° ning

Sluiten