is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

448 proeve va-n betoog, door e. v. v. c., wederleg*.

zich geweldig vergist in zijne ongeveeren • eei fw' antimethicus, een noodlottig planSakeen f genipreker van zich zeiven. "Hier voor fcheld hiïhl' met nit maar dit toont hij aan met Sm Fn indien wij 'er van zeggen moeten, wat vv ï L tSS'&. ^ ZlJne b£W*Zen> °™ -rdielf, voï

^inChD°n hij' Sf,oeg geze§d heeft tot wedermin- van deze Proeve (waar toe waarlijk ook niet vefl nrX is) zoo is het 'er echter ver van daan ,Z a;-s Gefehrift zou kunnen of moetenaanimerf, /'ja als een volledig betoog voThet reeft^ ES' meerden op hunne geestelijke goederen. Dan Ware 1£ over vrij wat meer te zeWen w» L, ^ UIer merking echter niet als een! lrÏÏPTp "-deZe aan' Gefchrift, daar de Seh^^^^^ dit volledig betoog te leveren, maar aaï ?L ZUli een deedt, met alleen zoo-4d ™gS„ "ffi °0«ïf* T^" ging van deze Proeve van betooi ft^JSg* Wij hadden wel gewenscht, dat zijn ftijl wTt m nd.r ftroef ware geweest, en dat 'er meer zorg ware Ta* gen voor het corrigeeren der proeven. S W e bemint echter niet de gezonde redenen van eên bedaard\ Z ftandig man, fchoon in eenen ftroeve,ien Sft±12 , men ftijl voorgedragen, boven de windnegotie va" -en

deXffc-^ king, waar mede wij ons volkSmen ve^ëenigen: Elk „ oprecht Patriot verheugt zich, wanneer hij iets" zi et „ opftellen en voordragen, dat tot heil van het Va„ derland waarlijk dienen kan, en hi] tracht in zijnen „ kring daar toe mede te werken. Maar hij-bedroeft „ zich even fterk, wanneer hij, onder den dekman'e „ van Vaderlandsliefde, een verborgen haat tetTi zi „ ne medeburgers ontdekt , of door onkunde in de „waare gefteldheid der zaken, verkeerde, tegen de „ Rechten van den mensch en burger aanloSpende „ Propofitien, opentlijk ziet aandringen. En Th Jon „ hij van het verhcht oordeel der Volksreprefentanten „ vertrouwend verwacht, dat dezelve bij hun geen in' " ganS zullen „vinaen , leert hem de menfehenkennis, „ dat door zulke opentlijke , door den druk gemeen

j> ge*