Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5*8 j. bleuland, oratio.

deze alleen aan het licht gebragt zijn geworden. —

Dit alles tracht de Burger b. door verfchillende voorbeelden te bewijzen. Zoo werd de omloop van

het bloed door har vei us uit de bel'ehouwing der

Dieren voornaamlijk ontdekt; de nuttigheid der

ademhaling, en de werking der lucht op het bloed door proeven op Dieren aangewezen; — de leer der prikkelbaarheid en gevoeligheid op dezelfde wijze vastgedeld; — de aart der fpijsverteering uit de proefnemingen van spalanzani verklaard; — de melk- en watervaten, aan het licht gebragt; de leer der voedingen afkleinzing opgehelderd; — de manier, waarop de Natuur de beledigde of gebroken en vernielde deelen van t menschlijk lichaam , fpièren, zenuwen, vaten beenderen, wederom doet aangroeien, en in haare voorige gedaante herfteld, aangetoond , en eindelijk het Leerlluk der voordteeling, vooral de vorming en ontwikkeling der vrucht, en den aanwas der onderfcheide deelen zoo wel, als het geen verder tot de baaring en de huishouding van het eerstgeboren kind betrekking heeft

Uit de ontleding der Dieren grootlijks toegelichtt '

Dat dit alles zichwerklijk zoodanig hebbe toegedragen, zal niemand , die in de Gefchiedenis der Ontleedkunde eenigermate bedreven is, kunnen ontkennen, en daarom met de Burger b. geredelijk moeten toeltemmen, dat de befchouwing en ontleding der dierlijke lichamen als nog van eene groote nuttigheid, tot de kennis van het lamenftel en de werking van het menschlijk lichaam, mou gehouden worden.

Fhandelingen, uitgegeven door t e ij l e r 's tweede Genootfchap. Negende Stuk, bevattende het tweede vervolg der proefnemingen met Teijler's Eleclrizeermachine in 't werk gefteld. Te Haarlem, bij].]. Beets, 1795. Fransch en Nederduitsch. 391 Bladz. In gr. Öuarto. Met Platen. De prijs is f 7 - : - : ^*

T%it Boekdeel bevat drie bijzondere afdeelingen, waar van de eerlte in drie, de tweede in zeven , en de derde desgelijks in zeven hoofdftukken bedaar. De eerfte afdeeling gaat over de befchrijving der verbeteringen van teijler's Electrizeermachine ; de tweede befluit in zich verfciieide Proefnemingen bij de Conductors vau

dit

Sluiten