Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEZONDHEIDS-REGELEN. £j

met één woord, al wat men weet, dac eene goede conftitutie verzwakt.

In de tweede plaats, hebben lieden van hooge jaaren ook veel in acht te nemen , en te doen. Oude menfchen behooren zeer Zorgvuldig te zijn, om de volgende gewigtige Regels wel waar te nemen:

i. Om eene zuivere en gezonde lucht voor hun gewoone verblijfplaats te kiezen.

a. Om hunnen eetregel naar hunne oefening, en bezigheid te fchikken; om in beiden maatig te zijn; om van hun vaste voedfel een weinig af te fnipperen, en naar evenredigheid hunnen drank te vermeerderen ; en van de tafel altijd met eenigen eetlust op te ftaan; maar om , in geval men bij toeval aan eene kleine ongeregeldheid zich heeft fchuldig gemaakt, den volgenden dag, of geduurende eenen langer tijd, des te maatiger te zijn, om het kwaad te vergoeden, en de maag weder in orde te brengen.

3. Om hunne levenswijs zoo in te richten , dat hunne ontlastingen, door de natuur of kunst, regelmatig voortgaan.

4. Om op alle middelen bedacht te zijn, welke iets kunnen toebrengen, dat hunne nachtrust aangenaam, en hun flaap gezond zij; want geruste flaap verkwikt lieden van jaaren grootlijks, en doet hun ongemeen goed.

5. Om zindelijk, net en zuiver in hunne perlbonen te zijn, en hunne lichaamen wel gekleed te houden, voornaamlijk hunne maag, beenen en voeten. Zonder op deze bijzonderheden wel te letten, kunnen zij geene goede gezondheid genieten.

6. En eindelijk, om een vergenoegd en vrolijk gemoed te hebben; en alle poogingen aan te wenden, om hun gedrag en verkeering voor jonge lieden aangenaam te maken , hun gezelfchap door hen gezocht te doen worden , en hen ook dikwijls bij zich te hebben.

BERICHT WEGENDS EEN NIEUWLINGS ONT-/ DEKT PHOSPHORIEK LICHAAM. DOOR DEN HEER T R O M S D O R' F F.

Reeds lang kent men verfchillende lichaamen, die de hoedanigheid bezitten, van in het duister, wanneer B 5 zij

Sluiten