is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I06 0VER HET RECHTMATIG BEOORDEELEN

andwoorden. Deze laatfte moeilijkheid ontflaat voor een groot deel, naar mijne gedachten, uit het gebrul va,i gemeene lpreekwyzen, welken wij'niet genoewaam veï liaan , of welken ih het daaglijksch gebruik geen beteekenis hebben, zulks dat geen twee menfchen daar « oveiJen/ tarnen .hoe zeer zij moogen Sn n elkan deren denkbeelden mede te deelen. Ik behoef aHeen u tot een voorbeeld,bij te brengen, het SgS hjkheid , is eene vau die deugden , \velken n dén S meenen omgang meest genoemd worden • maar nïLg J flaat z.jn Woordenboek^, om d ^ beteeS s v n dat woord te vinden. Niemand verkiest, wannéér hii da

SSÏÏMïi bepaaldHjk i0 dén' £n ^nzelrCzfnVe fe*J worden , niet allen, die hetzelve gebruiker, Het beteekent in den Koophandel dit; onder menfchen van den gemeenen burgerdand , iets anders ; en bid? heden van vermaak en fatfoen, beteekent het nfcts De een denkt, dat èen eerlijk man is, de geen die in^ihie handelingen zich ftiptlijk houdt aan de letter der uT Een ander wil, dat de geest der wet mede in het l a

' fkter TCt P'aatS hcbbe"' E" cc» W »er në eene zekere maate van edelmoedigheid , als een noodil fieraad, bijvoegen, - Weinig beter ftemmen wij overeen, ten aanzien van het woord goed. Een goed man is, volgends fommigen, een man die in ftaat is oIS ne fchulden te betaalen. Bij anderen, is L een 2 van godvruchtige hebbelijkheden en daden. En fommigen geven dien naam aan iemand, die in het drinken voor den ftoutftei? van zijn gezelfchap niet onderdoet! Een Staatsman houdt hem voor een goed man op wiens ftem hij altijd ftaat kan maken; terwijl e 'C geen Ver,]eVener denkbeeld van e'en goecl man hStfS da hij zulk een is, wiens briefjens bij de Bank gereedh k aangenomen worden. Op gelijke Wijze, is een goed boek , of,_een boek dat over godsdienstige zaken gaat; of, dat zijn onderwerp wel behandelt; of- dat greetia

foZH W°rdtV-r- "r™ dat het goed'genoemdCd? tioo een geest ijk perfoon , of door een' geleerden , of door een Boekverkoper. Het ware zekerlijk te wénfchen dat één en het zelfde woord ; niet zoo veelerlei ïgïS bdde -^de v-de taal, en van De moeilijkheid, derhalven, om het menfchelijk karakter te beoordeeleu, kan voor een gedeelte ontdaan, uit

ver.