Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 457 )

zoude gcrappclleeri worden; dat wy echter als nog niet kunnen geloöven, en ook niet is te wentellen ; wyl hy met veclc Leden van het Bataafsch Gouvernement in eene goede verftandhouding is, en de belangen , zoo wél van de Bataaffche als van de Franfehe Republiek, zwaar by hem weegen.

Den 25 laatstl. is in de Tweede Kamer het beflult der Eerfte Kamer, houdende een algemeen flel/el van belastingen, gegrond op de Eenheid en Ondeelbaarheid

der Bataaffche Republiek, bekragtigd geworden -en

offchoon de Reprefentant Daendels dit tot het Rapport der Commisfie over de herziening der Staatsregeling wilde verfchooven hebben, oordeelden nogthands de meeiten, dat hoedanig ook de delibcratien over den Voordragt van het Uitvoerend Bewind zyn mogten , welke een loop zy nemen mogten , dat de Eenheid van het Financiewezen zoude moeten blyven — dat zo men veronderftelde, dar een ftelfel van belastingen , op Eenbeia gegrond , binnen drie maanden zoude kunnen veranderd Worden, men ook dan veilig mogt veronderftellen, dat binnen drie- maanden geheel het Republikainsch Systhema in deze Republiek zoude kunnen worden veranderd. — Alle de mannen, welke voorftanders van het Unisme zyn, hebben "hier weder die oude 1011de Bataaffche taal' doen hooren — dat dc Natie hun in waarde houde! --

Daar komt MERCUUR zvn eerfte verhaal is, dat

hy al een Oyevaar heeft zien vliegen; dit voorteelt 'my, dat hy dit jaar nog vlugger , dan naar gewoonte, zat

zyn. Juist viel myn oog op het Haagfche wapen

waar in een Oyevaar ltaat — ik vraagde naar die beduidenis — Oyevaar, of Ouwevaar, dus genoemd' om dat hy zyne onmag.ige Ouders het vocdzel bezorgt'—

dit zeggen de Natuurkundigen. Maar wat beduid

dan die Oyevaar in her wapen ? . Zo yrnana

,, denkt " ( zegt Gokrek in zyn Kerkfyke en Weercldy'ïi Hijlorie bl. 20; ) dat de Oyevaar in 'c Haagze wa,, pen een aanduyding verftrekt, dat dc Vaderen d^s ,, Vaderlands aldaar, de befcherming der Ouwde Va,, derl'ke Landzaten ter herten nemen; hy znu misfehü n „ riet van onvoegzame (.verleggingen tc belchuldlg >n „ zyn. Want ofwel dc Kikkers van defe Vogel worden „ opgepikt, om hunne jongen te voeden; heeft no"-,, rans een fraai Poëet hier op zinfp.:!en ie, d'Ouwdo ,, Ezopize Fabel van die archwaan ouihcvon, als hy in^ 3 „ zou-

Sluiten