Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

POLI T IEKE

BLÏÏE M.

No. io6-

Prucai a Jove, proeul a fulmine.

Maandag den iS Febrxary i8o_-

Mercuur had in zyn omzwerven op verfeheiden phatzea veel horen fpreeken en mompelen over eens Lidt van TL-iel; zo militairen als politieke} hadden er de mond vol van, den eenea zeide niet vcel goeds vau hem, en den andere» vethefte hem weder lOt aan de welken , dit had Mercuur nieuwsgierig gemaakt om te weten wat dat voor een Sinjeur vms, daar men bet zoo druk van had, en waar dat ailes< t'auis hoorJe , tot dat hy emdcijv. in een Coff/huis dtif veder veel over hoorde praten; en toen vernam, dat hec alles zag op gebeurtenisfen in Fraokryk voorgevallen, daar die Lidt van Ihisl een voorname rol in had gefpeeld, en hoorde toen dat die Lidt var. Thicl dize'iFde peifoon is, die zo ongelukkig over ons No. 101. ii te pas gekomen, en daarop die Brieven heeft gef-hreeven, die wy op zyn verzoek in No. 104 van ons Weekblad gép'aatst hebben, ea dat men hem aldaar het meest met dien naam had gezoemd, om hem te oaderfcheiden van zynen Neef van Utrecht, dit Blaakte Mercuur nog nieuwsgieriger om er meer van te weten, hy mel.erde zie* onbefchaamd ic daï gefprek en maakte daardoor kennis met eenige van de bedaarde onder hun, door een frisfehen borrel v«or zyne reköniag te commanderen et die aan de nieuwe kennisfen tee te brengen, won hy. weldra hun vertrouwen; die gevleugelde Amb—fadeuraiaakIII. Deel. g ie

Sluiten