Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 10 )

te ook daar fpoedig gebruik v«fi, 'zag hun in eea atder vertrek te krygen ea hooide toen, dat het gevai tusfehen hem ea Coenrady aanleiding gaf toe alle deeze praatjes, dat de meeste hunner zyne gevveeze Committenten waren, wier heilagens by in Frankryk had behartigd ea zeer tot hun genoegen wasrgenooraen, dat hy zelfs veele ongelukkigen hidgered cn van hunne langdurige gevangenisfea vrvgema»kt,maar dat Je meeste tegenwoordig zeer misnoegd op htm waren, omdat hy, aan w en zy hun vertrouwen hadi-n tsfehosifes, en die gedurende zyne uitlandigheid zoo cen groten rot ia St. Omer bid gefpeeld en met zoo veei prjTcïi.'ic van geest als onverfchrokkenheid zich tegen de aanhangers en navolgers hit fchrkbcWiiid van Rofrespicrrs had v^n^t, en die jtvares ceiictfeerd, _u zo het fchynt, zo veer_e;iichenVrees en üjoedeioosheid in _ya gantfche gedraj kuirt te betonen, dat hy zich overal en by alle partyen dóorzysevyjpdea, die he n zuiks reeds in Frankryk Lcbhin toe gejwooren ia het geheim laat zwart maaken en belasteren, sonder zich daartsgea te verzetten, en zyae b-tfyi (tukken, die hy nocj in meenigte onder zich moet hebben, aan het publiek bekend te maaken. Ook zeide men, dar het metr naar lafheid, dan naar fentimenteele principes hwimtegtIykt-n, wanneer hy zyne oude Vrienden en Committenten, tüe hem dikwyls zoo mondeling als door brieven hadden verzogd, om al die zaaken eens bekend te maaken, met aieisbeduidende magtfpreuken kwam te beantwoorden ea maar ,een oaverfchillige, en byna gevoeüoozo Conteoance, ^.warn te houden, zig byna van alle gez.-lfcbsppen verwydeioV , en zig nergens vertoonde, dan op dc befogne kamer, en waar hy dan nog fomtyds de kamers op en aec-r waadeïd, als iemand dis de kop ingedrukt is , of die een vlofti ia het oor heeft. Ook vonden zyne Coenmitcniea wttipig gtBoege» ia zyn geliefkoosd antwoord, dat menhem eindelyk als u:t zijn mond gerukt heeft, na dat men had hem op zy0 zeer te trappen, met hem te doen gevoelen, dai b zig nu als een oud afgewerkt karrepaard aan den óv_ ^jaafid zag, en hetgeen ten naaften by hierop neerkomt •»» Het » !»y «iet onbekend, wat myne Vyanden in bet gev keim. tegen my gedaan hebbenen nog doen, die lieden doen „ ba.tr plicht; want zy hebben zulks plechtig in Frankryk „ aan malkanderen beloofd, laat zy nu maar woelen, de „ leugen en laster zal van zelfs wel eens ophouden tn d, m gaarheid en Gerechtigheid bun plaats vervangen: dc m btvjyuen uit Frankryk btbben na myne terug komst noch

,, hei

Sluiten