Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 16" )

het eece Diftrift , fchoon in het zelve Departement lig—

ge..Je en i:,n.r onder behoorende, meer vermogenêe was j, dan bet ander, en dus ook grooter aandeel in dien alge„ meenen last kon dsagen, berekende het Departementaal

befluur depbyficke finauciè'ele kragten van ieder Diftrict' „ het een beftonet dikwerf door den koophandel, het anüet

door den Landbouw — hec een Diftrict had door zyne ,, ligging of giondgefteldheid meerdere voordeden en win„ ftcn aan het ander, &. cc. naar deeze berekening wierd ,"aan ieder Diftrict. de fomma opgïgeevea , voor welker op-

breng het moest zorgo draagen; en daar ieder Diftrict' ,, zyne onderhorigeCantcns cu Gemeenten had, welke ins„ geiyks vata elkander verfchilden in vermogende ingezete„ nen en wyze van derzelver beftaan en geldwinningen, „ volgde het beftuur van ieder Diftrict hetzelfde vostfpoor, ,, en verdeelde den opbreng der hun opgelegde fomme in . de algemeene petitie over de byzondere onder hunbehooK rende Cantona en Gemeente naar die, zoo sa mogelyk, w Opgemaakte berekening.

,, Zie daar, naar myne gedagten, eene wyze van heffing t, der benoodlgde belastingen, die het msesc regeioiatig is

en naar het vermogen van ieder ingezeeten bereskend. Wat nu de geforceerde Geldneifingen betreft, waarom„ trent gy aayae gedagten begeert te vK-eteo, moet ik u

ronaborsiig verklaaren, dat eineze de laatftê maatregelen

zyn, tot welke men behoort loeviugt tt neemen , vooral „ door 'e haatlykc omftandigheden, met wélke dezelve #, verïelo" gaan , en die door de ftc-gtkeid en onterlykheid s, van veelen, over welken die heffingen ga;n, cnvermyde„ lyk zyu; er kunnen tyden en omftandigheden plaats heb. „ bïn, za als die, welke wy zyn doorgewenteld, dat er *' geen ander middel tot het in ftand houden der loopende

* zaak.a tn het Nationaal Credit overfchiete, dan, zoo ' ais ik zeg , men behoort daartoe niet te befluiten dan in

dep Uiterften nood; door opeengestapelde Geïdheffif.gen " word zelfs dc Vaderliadslievendlte burger gemeiyk, en

zyn- aandrifc voor de plaatshebbende nieuwe orde van *•* zaaken verflauwt; eene menigte, door dien last ter neder I* gedrakt, zitt met de uit de fiavernye verloste Israéhtert „ begcerjg om ssaar de Vleespotten van Egypte; en ik 3, vertrouw, dit er p£j$e inwpners zyn,diedien last niet " \ moéde wwrien, üsu tïwpip fpecultteur», die met den

* hat.de! der tiaar uit vowtviotyeade papieren en effecten ', hunae beurs maakea; dfei het is met deeze fpeculateurs „ fêfteïdi tl« met die leeden, die zelfs ia de pest-tyden.

daarby voordeel weecen te bejagen.

„ Nood breekt wet, zegr het fpreekwoord , cn dus zyn „ do geforceerde Geldhefli-gea een middel, tot hetwelk „ men tuevlugt belv-ft te neemen, en moet neemen wun„ met et geen ander middel tot redding overfcbfeiu &• T*. ' Wordt imgegeeveu te Delft oy Jucubut tPie&nan.

Sluiten