is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van het begin, den voortgang en den tegenwoordigen staat van den koophandel en de bezittingen der generaale Nederlandsche geoctroijeerde Oost-Indische Compagnie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 Hijtorie van de Nederlandfihe

dra was van den Broek met zyn volk, niet eenige mylen van de Hoofdftad voort gereist, of wierd door een fterken troep Soldaaten omringt en gevankelyk naar de Hoofdftad te rug geleid, daar zy allen in een flegte houte loots wierden opgeflootén, na dat zy alvoorens van hun geweer beroovt waren, welk toeval, alleen door den Bevelhebber van Mazulipatam berokkent was. van den Broek was de eenigftevan d'onzen die vryheid had om over dag uit't gevangenhuis te gaan, van welke vryheid hy zig dan ook zoo wel Wift te bedienen, dat hy door eenige gefchenken aan den Hoofdfchout der ftad te geeven, na verloop van drie dagen voor hem en de zynen een vrygelybriev van den Regent bekwam, om naar Mazulipatam te gaan, 't geen egter den Schelmfchen Bevelhebber dier ftad niet aanftond, vreezende dat d'onzen haar verhaal op die ftad zouden zoeken; Waarom hy weer zyne loosheid te baat nam en van den Brook by zig ontbood, om den pas van den Regent te zien, die hy genootzaakt was hem ter hand te ftellen en toen hy dezelve geleezen had, weigerde hy die te rug te geeven; maar gav hem een andere pas om eerft naar Patapoeli en vervolgens naar Paliakatte, onder 't geleide tan eenige Ruyters gebragt te worden; welke behandeling, hoe onreedelyk dezelve ook was, hy wel gedwongen was goed te keuren en daar en boven nog wel van dien veinzaart,vriendelyk affcheid te neemen.

Hy reisden dan ook den volgenden dag voort en kreeg na verloop van vyv dagen, een briev van Hans de Haas , zynde Opper- Hoofd in de Logie der Maatfchappye tot Mazulipatam, die hem raade niet naar de laaftgedagte ftad, maar naar Pattapoeli te gaan j 't geen egter zyn volk

nog