Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oofi- Indifche Compagnie. 519

lige gequalificeerde perzoonen, 'n qualiteyt als wettelyke beroepene Predikanten derwaarts gezonden worden , die het Predik - ampt in alle zyne deelen aldaar bedienen, forme van Kerke, en Kerkelyke regeeringe naa den woorde Godts, en conform de loffelyke gewoonte van de Gereformeerde Kerke hier te Lande, ook aldaar onderhouden, zoo is 't; dat wy Dienaren des Goddelyken Woordts, en Ouderlingen der gemeynte Chrifti, reforterende onder het Claffis van Amfterdam , in de vreefe des Heeren, en onder de aanroepinge van de name Godts, naa voorgaende behoorlyk onderzoek ende examinatien in de Hooft ftukken der Chriftelyke leere, en naar genoegzaam bewys van de Godzaligheid des levens, ook bevindinge van nodige gaven, en bekwaamheid, om het woord des Heeren tot ftichtinge voor te ftellen, na voorgaande onderteekeninge van de Nederlandfche Belydeniiïe, Chriftelyke Catechismus, en Canones Synodi NationalisDordracenas, met oplegginge der handen Solemnelyken hebben ingeftelt, cn ftellen in mits dezen, als by de Heeren Bewindhebberen van de Ooft-Indifche Com-

Êagnie, ter Kamer alhier, aangenomen zynde, den erwaardigen, Godtzaligen, Welgeleerden, Do. N. N.

En dat om te Water en te Lande, onderwegen ende inzonderheid ter plaatfe die hern zal werden aangewezen, gekomen zynde, Godes heylige woord,vervat in de Schriften des Oude ende Nieuwen Teftaments te prediken, dc menfehen in Godes name, de bekeeringe tot Godt, ende de verzoeninge met hem, door het gelove in Jezum Chriftum te verkondigen ; de Sacramenten, Doop, en het Avondmaal, die de Heere, als zegelen zyner genade heeft ingeftelt, te bedienen ; de gemeente Chrifti met openbare gebeeden voor te gaan , dezelve nevens de Ouderlingen ende Diacotien, aldaar in goede difcipline ende ordre te regeren , en te houden alles na Godts woordt, ende in conformiteit van de Nederlandfe Kerke, Confesfie en Chriftelyke Catechismus, verzoeken dienvolgende aan alle die gene dien dit zal werden vertoont , en tot de welke onzen gemelten Broeder komen zal ,datzedenzelvcn gelieven als een wettelyk beroepen Dienaar K k 4 Chrifti,

Sluiten