Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SocRAïis de voorkeur? g

ve op ééne maal behoorelijk afcedoen, zonder uwe aandacht, door den langen duur van mijn gefprek, te vermoeijem Gm deze reden is het, dat ik belloten heb, aan het onderzoek «aar den geest der leerwijze van SocaAtes, deze en de naastvolgende fpreekbeurt te befteeden; om dan naderhand, de eerfte gelegenheid de beste, mijne aanmerkingen, over den waaren grond der voortreffelijkheid van die leerwijze, onderfcheidelijk te ontvouwen.

Gij, mijne Hoorders! indien Gij anders in de overweging dezer ftorTe eenig belang ftelt, verêert dan, bidde ik, den Spreker, ook nu wederom, met uwe gewoone oplettendheid !

Maar hoe zullen wij den geest der fo* cratifche leerwijze kennen — uit welke bronnen die kennis putten 9 Socrates immers heeft, gelijk Cicero (*) en anderen (!) eenpariglijk getuigen, zelve niet ééne letter nagelaten.

Het

(*) Ipfe literam Socrates nullam reliquit. de Óratore. Hl. 16.

(f ï Eenige , hier toe betrekkelijke, plaatfen uit Plutarchus en andere oude Schrijvers vindt men

aan-

A 3

Sluiten