is toegevoegd aan je favorieten.

Magazyn voor de critische wijsgeerte, en de geschiedenis van dezelve.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*°* Brief van

De Wijsgeerte dezer eeuwe, dat is, niet de Kantiaanfche alieen, maar elke, die den mensch, door den mensch zeiven alleen, uit het zedelijk verderf redden, en door zedelij. ke volkomenheid, die men zig zelf bezorgd heeft/ tot geluk leiden wil (*), heeft veel intebrengen tegen die leer der zaligheid, welke, naar mijn inzien (elk fpreekt tog naar het licht, \ welk voor hem op de onderwerpen valt) de eenige waare is , en overeenkomt met bet Euangelium van Jbsüs Christus, zo als ik hetzelve mij voorftelle, en welke inzigten men voor zeer bekrompen houdt. — En geen wonder: want de autonomie des vernufts, of der rede, ftaat als zodanig, als autonoom, daar mede in eenen onmiddelijken ftrijd. Deze autonomie egter wil men, het ga hoe 't ga, ftaande houden (f); en dus moeten de, naar mijn inzien- euangelifche, begrippen bij hen val-'

len,

(D De Schrijver had nog korter en klaarer kunnen zeggen : elke wijsgeerte, die niet uit eenig theologisch zantende!, en wel bepaaldlijk uit het mijne (dat tog het eenige waare is) gehaald, maar geheel het werk der Recle is, enz.

(t) ó Gruwel, in de oogen van ieder regtzinni* theologant! I