Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c i y

FRïHElD. GeISÈHEID. UROEDÉRScUM

Medeburger*!

f^Jelyk Wy, met de uiterite verontwaardiging vernooVT men hebben, dat Sedert eenige tyd, door zekere by ons wel bekende Perfdonén ,.zéergroote parthyen Graanen, hier te Lande zyn opgekocht, en reeds verzonden; of nog Staan verzonden te worden, onder voorgeven van dat te doen voor Franfche Rekening, daar' zulks rtochthans voornamentlyk gefchied met oogmerk, om niet alleen hunne fchandelyke baatzugt te voldoen, ten koften hunner Mcdemenfehen, maar ook zoo het fehViit bvzon* der, om ware het mogelyk, de Ingezetenen dezes Land% m de mterfte elendc te dompelen: door hun een totaal gebrek van, een der noodzaakelykfte behoeften, en daar uit voortvlocyende Hongersnood te bezorgen, en atzoo het Vaderland te exponeeren aan de gevolgen Van beroenrigen, uit gebrek onvermydclyk moetende gebooren worden; ten einde daar door, was het mogelyk, om te keeren, den tegenwoordigen ftaat van zaakén, en het thans plaats hebbend Gouvernement aan de onverdiende verwenfehingen hunner Medeburgeren bloot te ftellenhebben Wy nodig geoordeclt, zoo ter voorkooming van de gevolgen, we ken voorfz verfoeilyke handelwys noodzakclyk moet hebben, als om de bedrvvens van het kwaad hunne welverdiende ftraf eenmaal te dóeri' onderman UL door deze aan te fchryven.

Dat Gyl. ten fpoedigfte, uit den Uwe eene Commiffie' benoemd, die, verzeld van twee a drie welgezinde Koon lieden of Makelaars in Graanen, of maSS^SS^ foonen, zich door alle Graanhandclaaren, Traficquanten CommillionantTen, en Speculanten in Graanen, doen opgeven, fpecificatie van de quantiteit Tarw, Rogge,Boekweit en Gerit, die m Uwe Stad, Plaats of Diftrict' werd gevonden, en hun in eigendom toebehoord, of die zvals' Corhnaiflionairen onder hunne directie hebben, metduidelyke aamvyzingen van de Plaats alwaar iedere partv beruft' orofhe daar uit al aanftonds te kunnen opmaken/doorwie en tot welke cindens, de voorfz opkoopingen zyn ee* ichied; met verdere laft aan alle die Eigenaars of Con> immonairen, om, hangende Onze delibcratien, over die gewichtig onderwerp, geene aflevering van Graanen buiten deze Provmtie te doen, terr zy zodanig Koopman of Commiffionair, zich by Requcfte aan Ons geaddrefteert hebbende op deszelfs verzoek een toeftemmend Appointcment had bekomen. PerwU \Vy veider hebben goedgevonden , de toezicht omtrent deze gewichtige zaak zo met betrekking tot bet onderzoek na de Perfoonen'van voorfz Opkoopers en MnchmateuiV, als tot het verder' gevolg dat deze Onze Aanichryving zoude moge hebben,

ten einde Oi:a te informeren, vnn alles wat daar omtrent

eh"

Sluiten