is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazyn voor de critische wijsgeerte, en de geschiedenis van dezelve.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?8 Brief van J. E, Doornik,

doch ia 1 geheel niet te denken om alk-s 4 wat wij daar hij refecteeren, tot eenheid te brengen, d. i, tot metaphijfifche begrippen terug te leiden. Wat dunkt U, m deze Heeren niet regt diep in den geest der tritu jthe wysgeerce ingedrongen?

Ik ben overtuigd van het nut, dat 'er in », om het geheel der verfchijnzelen van de dierlijke bewerktuiging tot vaste beginzelen te brengen, en hierdoor het verband te leeren mzien (wel te verftaan , zoo veel dk fubjec ttef mooglijk is, volgends den aanleg van ons denkend Ik) tusfchen het verfchijnzel, en des zelfs grond (in de dierlijke huishouding) Daarom beweerde ik, en beweere ik node volftrekte noodzaaklijkheid, om den grond d r werking van het dierlijk werktuig optefpooren , en alzo tot den grond der levenskracht , volgends de leiding onzer verftands* wetten, doortedringen, om niet altoos in het duistere omtedwaalen, en, gelijk de Franfchen zeggen, têtonner la Nature.

Geheel anders, hieromtrend, is de over. tuiging van mijne goede Recenfenten. Deze luiden heb ik hier door zeer op hun zwak getast, dat ik dit voor den Arts nodig geoordeeld heb; en om mij eens regt te doen bezeffen, boe grof ik hier het fpoor bijster ben, zoo

voe-