Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C t )

WITHEID , GELTKHEID , BROEDER SCHAP.

Extrad uit het Register der Decreeten, genomen door de Comraittés van de provilloneele Repnefèntanten van hec V olk van Holland.

En wel by het Committé van Algemeen Welzyn.

Den 14 Augustus 1795. Het eerfle jaar der 1'ataaQche Vryfic&ï.

In agting genomcü zynde, dat by de provifiohele Reprefentaiiten tfati het Volk van Holland den 14 February dezes jaars, is genomen de navolgende Publicatie :

VRYHE1D, GELTKHEID, BROEDERSCHAP, PU'BLICATIE.

De proviftnneele Re prefent anten van net Volk van Holland, allen den gecnen, die deezen zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap; Doen te weeten : alzoo wy in aanmerking hebben genoomen de importante quantiteit Graanenen Meel, die door de Engelfche en andere Troupes zig om efi binnen de Grenzen van deeze Republicq onthouden hebbende zeedert een geruimen tyd zyn verbruikt, buiten en behalven, dat 'er door dezelve verfcheiden Magazynen en Scheepen met Meel en Graanenzyn verbrand of weggevoerd; en tefFens hebben geconfidereert de vermeerdering der Confumtie in de tegenswoordige tydsomftandigheeden, en het mitsdien van het uiterfte belang is, den Handel in Graanen cn Meel, zoo veel mogelyk aantewakkeren, en den vryen en ruimen toevoer daar van op alle gepaste manieren te bcgunftigen , ten einde niet alleen deeze Provintie van een overvloedigen voorraad te voorzien, maar ook andere Nabuurige Provintien, alwaar de Voorraad is uitgeput.

Zoo hebben wy goedgevonden te itatueeren , gelyk geftatueerd word by deezen, dat van nu af aan, geduarentie den loop van dit jaar, den invoer van Tarwe cn Rogge- Meel van buiten deeze Provintie zal worden vrygefteld.

En op dat aan deeze onze goede intentie ten nutte der Tngezeetenen, zoo veel rnogelyk , kan worden voldaan, zal deeze alomme worden gepubliceert en geaffigeert terplaatfen daar zulks te doen gebruikelyk is.

A . Gcdaaft

I KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK ^ ] 1 Varz, Plakkaten 1

De Gd.vderr "Jan het Gemaal gelast, z:g na de Publicatie van den 14 Eebr'iary 1795 rakende den invoer Van Tarnt en Rogge Meel, te gedi-agen.

a 171

50

Sluiten