Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRTHEID , GELTKIIEID , BROEDERSCHAP,

Extract uit het Register der Decreeten , genomen door de Committés van de provifioncele Reprccfèntanten van het Volk van Holland.

En wel byhet Committé van Algemeen Welzyn.

Den 4 Augujlm 1795.

Het eerfte Jaar der Bataaffche Vryheid.

Op het geproponeerde ter Vergadering, dat aan het Decreet derprovifioneele Reprefentanten van het Volk van Holland van dato 9 Maart 17 95 betreklyk het afleggen van eenenEed door alle Amptenaaren, op veele plaacfen nog niet is voldan; en het echter noodzakelyk is, dat dit Committé de nodige voorziening doe, dat die Amptenaaren, welke directelyk aan het zelve zyn verbonden, denzelven Eed op alle plaatfenafleggen; is, na voorgaande deliberatie, goedgevonden en verftaan, aan alle Municipaliteiten binnen deze Provintie te gelasten, om, binnen den tyd van veertien daagen, den Eed by voorfz Decreet voorgefchreeven, en by Decreet van den 8 Juny nader opgeheldert, van alle Amptenaaren en Bediendens der Gemeenelands Middelen in hunne Stad, Plaats of Resfort af te neemen, voor zoverre zulks nog niet mogte zyn gefchied, en daar van ten fpoedigften aan dit Committé kennis te geven, met opgave der naamen en qualiteit der geenen, welken denzelven Eed mochten weigeren, en korte by voeging der redenen, welke dezelve voor die weigering mogten opgeven.

En zal Extract dezer naar alle Municipaliteiten der Steden en Plaatfen dezer Provintie gezonden worden, om te ftrekken tot derzelver narigt en zich daar na te reguleeren.

Accordeert met de voorfa Decreeten.

'3 •-V'iA!',* jP 1 11 1 MHW HIJ I 111 1 ■ . 1

' > I KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK J Vors. Plakkatsn 4 1

Aanfchryvir.g aan de rejpective Steden en Plaatfen deezer Provincie, tot het afneemen van denEs daan de Amptenaaren , en last om van hun verrigte kennis te geeven.

Sluiten