Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

139

RHEENEN.

breedte. — De Kerk is eene der oudften van het gantfche Sticht; indien niet vroeger, moet zij althans in den aanvang der Elfde Eeuwe gebouwd zijn. Zij was van ouds aan de H. kunera gewijd, en plagt veel bezoeks te ontvangen, in de dagen des bijgeloofs, van lieden met een zeeren keel gekweld: zij waanden, op hunne gebeden, aldaar uitgeftort, van dat ongemak te zullen geneezen worden. Fraaier Toren, dan bij deeze Kerk ftaat, ontmoet men zelden hier te Lande. Van eene zeer aanzienlijke hoogte, en allengskens dunner wordende, heeft hij drie Omgangen of Tranzen, en is van boven gedekt met een zeskantig Koepeltorentje , waar uit een Lantaarn rijst, die eenen Windwijzer voert. In den Toren heeft men een kunftig Uurwerk, met flaande Klokken. Twee Leeraaren verrigten hier den predikdienst ; als Leden van den Kerk'eraad zijn hun toegevoegd vier Ouderlingen en even zo veele Diakenen. Men heeft te Rheenen nog eenige Geestlijke goederen, dienende tot onderhoud van eenige behoeftige burgers , welke hunne wooningen hebben ter wederzijde van het aloude Gasthuiskerkje, doch 't welk thans tot Godsdienstoeffeninge niet meer gebruikt wordt.

Omtrent de Regeering van Rheenen, beftaande uit Schout, twee Burgemeesteren, zeven Schepenen en acht Raaden, zul. len wij alleenlijk aantekenen; dat de Schout, die, door den Stadhouder, voor zijn leeven wordt aangefteld, hier meer ge» zags oeffent, dan de Schout van eenige Stad. Niet alleen heeft hij zitting en de eetfte (tem in alle Vroedfchaps - Vergaderingen , die hij, met Burgemeesteren , doet beleggen, naar Burgemeesteren mogen, buiten zijne toeftemming, zelf geene Vergaderingen beleggen. Dit voorregt, van Keizer . karel den V afkomftig, is naderhand door "s Lands Staaten bekragtigd.

Het planten van Tabak, waar toe het omliggende land zeer bekwaam is, nevens het bereiden (jn verzenden daar van, is eene der voornaamfte bronnen van het beftaan der ingezeetenen. Daarenboven gaat 'er, in den naatijd, merkelijke handel in Boekweit om. De Vrijheid of het Regtsgebied der Stad }s zeer uitgebreid, beflaande ruim zestienhonderd tweeëndertig Morgens fchotbaar Land. Op eene hoogte buiten de Stad,

ont-

Sluiten