Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SP ROORDA, ROORDAIIUIZUM, ROOZENBÜRÜ.

der Landfchaps vergaderinge, Verzoekfchriften van de Burgelijen der Steden, ten dien einde; die ftraks wierden ingewilligd. Abraham roorda was de Man, welken men oordeelde* met behulp van anderen, het ftuk voornaamelijk te hebben doorgedreeven. Van korten duur was, intusfehen, zijn aanZien en vermogen. Door tusfchenkomst der Algemeene Staaten, hoewel, meent men, ten koste van 'sLands Voorregten, Wierden de afgezette Regenten, in de Steden, eerlang, herfleld, 't Gevolg daar van was, verandering in het Kollegie Van Gedeputeerde Staaten, bij welke roorda, onder andere, Zijnen post verloor. » Eensgezind, in Staatkundige begrippen , met de voorgaanden, gedroeg zich, in den Jaare j6f.8 , ëen ander karel van roorda. Men weet, hoe ijverig thans, in Holland, wierdt gewerkt aan het Ontwerp, om het Stadhouderfchap en het Kapitein- en Admiraalfchap-Generaal Van eeu gefcheiden te houden. In Friesland waren de gemoederen, daar omtrent, zeer verdeeld. De meerderheid, welke men Prtpsgezinden noemde, waren tegen de vaneenfeheiding. Eenige weinigen ftemden met Holland, waarom men hen Hoüandsgezinden noemde. Onder de voornaainften van deeze vinden wij, nevens ernst sikko van aylva , Grietman vaa Watdongeradeel, livius van scheltjnga en Jonkheer id*

zaard van grovest1ns, Ook Onzen karel van roorda ge-

noeind. Het gefchil viel voor in den Jaare 1668.

Zie, voornaamelijk, bor, aitzema erï

van den sande.

Roordahuizum, een taamelijk groot Dorp, in Friesland. onder het Kwartier van Oostergoo, in de Grietenij, van Idaar* deradeel.

Roozenburg, weleer een oudadelijk Geftigt of Kafteel, ia Rhijnland, onder het Dorp Voor/choien. De ftigter daar van was, in den Jaare 1200, Heer jakob van wass^jaar, Heer van Wasjenaar en Burggraaf van Leiden. Zo ongemeen fterk eu zwaar was dit Huis gebouwd, dat het, geduurende den

Sluiten