Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

rRpHEID, GEL TKHEID, B ROED ERSCIUP.

Extract uit het Register der Decrcetcn, genomen door de Comrrmcés van de provifioneele Keprsefèntanten van het Volk van Holland.

En wel by het Committé van Algemeen We&yifc

Den ii Jamiary 1796*.

Het tweede jaar der Bataaffche Vryheid.

Tn agting genomen zynde, dat de Provifioneele Representanten van hec Volk van Holland, den 5 dezer, hebben genomen de navolgenPublicatie.

VRYHEID, GELTKHEID , BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE

J^e provifioneele Reprefentanten van het Volk van Holland, Allen den geenen welke deezen zullen zien ofte hooren leezen, Heil en Broederfchap, doen te weeten:

Dat wy, uit hoofde der duurte van de Graanen binnen deze Provintie in het begin van het voorgaande jaar 1795 plaats gehad hebbende, welke ons een fchaarheid, of gebrek van deeze eerfte noodwendigheden decdt vreezen, ons hebben verplicht geoordeeld, by verfcheidene Decreeten en Publicatien dienaangaande, zodanige maatregulen te neemen, als de aart der zake, en het algemeen belang der Ingezetenen ver* eifchte.

Dat, gelyk wy inzonderheid hebben begreepen van eene onvermydelyke noodzakelykheid te zyn, om tot het gemelde einde, palen te Hellen aan de zeer groote confumtie van Graanen, welke in de Mouteryen en Koornwynftokeryen binnen deeze Provintie plaats had , wy deswegens by Publicatie van den 13 February van het voorig jaar 1795 de gepaste voorziening en interdiftie hebben gedaan, tegens het Koornwynilooken, dan alleenlyk op zodanigen voet en op alzulke conditiën of bepaalingen, als daar by zyn vermeld; behelzende onder anderen: „ dat een.ieder der Koornwynftokers, zig „ zoude moeten verbinden , om van toen voortaan bulten „ den voorraad , dien hy voor dato der permisfie, om Koorn„ wyn of gedistilleerde Wateren van Koorn te ftoken, byhera „ van de Regeeringe zyner Woonplaats te verzoeken cn te be„ komen , op zyn Zolder zoude mogen gehad hebben, geene „ ongedroogde Rogge, die op zig zelve, zonder met hcÉ Mooï

■ 11—.-] ^ ti c*

I fc'nwiMk'LÜKE BIBLIOTHEEK 1

By Pübüt* tie van den 5 January 1796" na deeze bepalingen gemaakt zynde, omtrent de Kccrwyn* Jlookeryen, de Gaarders van de Rondemaat en Gemaal gelast zig daar na te reguleeren

Sluiten