is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch woordenboek; oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok, Twee-en-twintigste(-negen-en-twintigste) deel. K-M (-V).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROTTERDAM H

roudgebragt, behoorlijk belegd tegen Saturdag den 13 dezer, op het Raadhuis, voormiddags ten half tien uuren, op welke tijd en plaats die Vergadering dan ook is gehouden, en ver^ volgens andermaal op eene evengelijke Convocatie, doch waar aan de bekende Veertien Leden zich telkens hebben onttrok, kern

„ De ptefente twee Burgemeesteren, zeven Raden, Uitmakende het meerdertal der Leden van de drie te fainen gecoiu voceerde Collegien , hebben dan de voorfchreven Misfive, welke ter Vergadering van Burgemeesteren en Vroedfchappen, door de bovengenoemde Veeitien Leden is gearresteerd —1 met alle attentie eerst door eene Commisfle , beitaande uiÊ Leden van de drie Collegien, en voorts gezamentlijk geëxa. mineerd — en dienvolgens hebben wij thans de eere U Ed« Groot Mog» te berigcen i

1. „ Dat wij met bevreemding gezien hebben, dat 'eveilgemelde Burgemeesteren en Vroedfchappen fchijnen te wiilert desadvoueren de qualiteit der Geconftitueerden van meer dan duizend hunner notabellte Mede-Burgers en Ingezetenen dezer-Stad, — daar het volle Collegie Van Burgemeesteren en Vroedfchappen op den 4 en 10 September 1786 die Gecon(Vtueerden In de Vroedfchaps - Kamer geadmitteerd en dezelve" in die qualiteit, blijkens het annexe Extract, erkend heeft, zonder bijvoeging van eenige protestatien of referves, noclt bij de Raporten der daar over gehoudene Befoignes, liocH bij de Refolutien daar op gevallen, en de antwoorden door" den Peuflonaris kederburoh, op expresfe last en |n pra;fentig van de geheele Vroedfchap aan die Geconftitueerden gegeven; — welke van die gebeurtenis ook gewag hebben gemaakt bij hun adres aan U Ed, Groot Moj. op (ten 0 November laatstleden ingeleverd, en Waar op een gunltige Refolutle van ü Ed, Groot Mog. is gevolad.

2. „ Dat de reflexie dat de meeste Leden van den BürgefKrijgsraad tot de Conflituanten of Geconftitueerden behooren, — door dien Krijgsraad zeiven reeds gemaakt Is, bij da introductie hunner Misfive aan Schepenen van 27 December laatstleden, en zoo wel als de allegatie, dat het Collegie van Schepenen met de Conftituenten of Geconftitueerden in de

Hhhh a raeests