Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( * >

FRTHEID, GELTKHEIDi BROEDERSCHAP.

Extrad uit de Decreten

der Vergadering van de Provifio neelê Reprasténtanten van het Volk van Holland.

Maandag den 22 Juny 1793-. Het eerfte Jaar der Bataaflche Vryheid.

De Burger Hoyinck van Papendrecht by geleegenheid der deÜbe«tien over het Rotcfl-damfchc Werk, een verhaal gedaan hebbende van het geen in de voorleeden week te Dordrecht, wegens het arrefieeren der vorige Regenten was voorgevallen, en het mannelyk gedrag dat door den Dordfchen Raad ter dier zaake was gehouden, heeft vervolgens ten fterklten aangedrongen, dat eindeyk eens omtfent de gedragingen van de Leden van het vorig beituur en derzelyer Ministers, zoo in het politicque als financiéele gehouden een fokt Onderzoek wierde gedaan, waar toe de Raad van Dordrecht reeds te meermaalen aanleiding had zoeken te geeven

Vervolgens op verzoek van den Prudent de deliberatien over deezen voorflag, eenige ogenblikken nitgefteld zynde, vermits zig eene Commisfie van de Burger Sociëteit, tot behoud van Vryheid en Gclvkheid te Dordrecht, vooi< de Vergader Zaal bevond, als zynde door den Pnefident aan dezelve toegeftaan, om dezen avond in de Vergadering te verfchynen , om insgelyks betrekkelyk deeze zaak eene voordragt te doen, waar op dan ook, de gemelde Burgers binnen geleid zynde, eene Aanfpraak ter dier Materie hebben gedaan.

Deeze Aanfpraak door den Prudent kortelyk beantwoofd, en aan die Burgers de eerder Sesfie verleend zynde, zyn vervolgens de dehberatien over het bovengemelde voornel van den Burger Hovinck begonnen: > °

En is, in agting genomen Zynde, dat deeze Vergadering, by het Secreet befh.it van den 14 April reeds het principe van eene verfchuldigde fchaade vergoeding der voormaalige Regenten had gedecreteerd goedgevonden en verftaan, ten einde het gemelde Decreet, als nu bel hoorlyk ter executie te brengen.

Dateer zal zyn eene Commisfie, om na de financiéele ën politicque gedragingen der Leden cn Ministers van het voorig Gouvernement onderzoek te doen.

Dat die Commisfie zal beftaan uit 24 Leden, genomen buiten deeze A ergadefing, waar van door ieder der voormaalige Agttien Hemmende Steden, een, en das te zamen Agttien Leden zullen worden benoemd door de refpeftive Burgeryen van de voorfz. Steden, waartoe dezelve Burgeryen door de Municipaliteiten op zodanig eene wettige wyze zullen worden opgeroepen, als by ieder in den haare gebruikelvk is, terwyl de Zes overige Leden , als repnefenterende het overige gedeelte dezer Provincie, door de Gecommitteerden* van de Steden die voor-

^ maals

'\ KONINKLIJKE BföL10THï£K J I Vsrz. Plakkatsn

Decreet over het nagaan de? gedragingen^ van Regenten van het vorig bejiuur.

Sluiten