is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsch woordenboek; oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok, Twee-en-twintigste(-negen-en-twintigste) deel. K-M (-V).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOTVOI. fD'IDERÏK) ftffi

Men deedt hem gaten, daar twee vingers in leggen konden,■onder de oxelen branden. Men knetde zijn lichaam met zevenf 'koorden teflens, eh wrong Ze' toe, met zulk een geweld, dat ze kneepen in den bank fneeden, en, door huid en vleescli kervende, het naakte been1 ontdekten. Dit maakte hem de handen t'onbruik : zo dat men hem, zeven weeken lang, als een jonggebooren kind moest voeden. Vlammend fpek, in' brandewijn gedoopt, wierdt op zijn hoofd geplaatsteri door eene menigte torren hem de buik doorboord. Door' middel van een werktuig, een loopend windas genaamd, rekte men zijn lichaam uit elkander.- Huikesloot, een der Regteren, hadt de onmenfchelijkheid, van, bij wijlen, den afge-tnatten beul te vervangen. SoNor zondt met' voordagt Ratten1 van Alkmaar na Schagcn, om hier ten zelfden oogmerke, als aan den voorgaanden elendeling,- te dienen. Als de Ras' den hartkolk raauw gewroet en geknaagd hadt, leide men' •gloeiende kooien in de verfche wonde, en fchroeide de ge. martelde ledemaaten. Onverduldigt in 't einde, en onmagtig'om verdere folteringen te verdraagen, kwam pieter nanninüszoon insgelijks tot bekentenisfe,- befchuldigende niet flegts zekeren piet el ,- en eenen jan jeroenszoon , aanzienlijken" Roomschgezinden burger van Hoorn, maar ook een groot getal huis- en Reelieden,- Zelf de geheele Schoutambagten vari Zijbekarspel en Benniughroek, als meew'ustigen van het verraad. Men wilde nu ook den gemelden jeroenszoon tet' fcherpe proeve ' rengen,- en, ten dien einde,- uit zijne geboorteliad na 't Huis te Schagen overvoeren. De Regeering van Hoorn, hebbende reeds een kwaad oog op den wreedeiï ■handel gekreegen, ■ verzette zich tegen het vervoeren van haaren burger; doch zij bezweek voor het fcherp aanfchrijven' 'Van soNor, mids, egter, dat de Schout en twee Schepenen i der Stad bij de ondervraagingen zouden tegenwoordig zijn. TMen hieldt zich evenwel niet aan deeze voorwaarde, maar pijnigde jeroenszoon viermaalen, in den tijd van twee dagen '4 )bij afweezen der Hoornfche Gemagtigdeh. Hier uk reezen [fclagten, én voorts oneenigheden tusfchen de Regéering vsé \1H00m en den Overfte sonoi;'die, zijns onfegts bewusr, riè' «efstgemelde tot zwijgen zogt te brengen, door haar te laaien v v v v V v jï