Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRTIIEID» GELTKHEID, BROEDERSCHJPl

Extract uit het Register der Decreeten , genomen door de Committés van de provifioneele K epraefèntanten van het Volk van Holland.

En wel by de drie Committés van Algemeen Welzyn, Militaire Zaaken en Finantie.

Den i July 1795. Het eerfte Jaar der Bataaflche Vryheid.

In agting genoomen zynde, dat by Decreet van de Provifioneele Reprafentanten van het Volk van Holland, van dato 2 Juny 1795, verfcheide Amptenaaren van hunne Posten zyn verlaaten, alsmeede dat by derzelver Decreet, van dato 29 Juny daaraanvolgende, derzelver plaatzen door andere Burgers zyn vervult, met authorifatie op de Committés van Algemeen Welzyn, Militaire Zaaken en Finantie, om de buiten fun&ie gefielde Amptenaaren van derzelver remotie kennis te geeven, ofte doen geeven, en de nieuwaangeftelde te Beëedigen, cn van de nodige Commisfien te voorzien.

Is, na voorgaande deliberatie goedgevonden en verftaan , dat aan

voor zoo veel hem betreft, van deszelfs remotie, kennis zal worden gegeeven, als meede aan de nieuwaangeftelde

extraft deezer Refolutie zal worden toegezonden, met injunéHe om zich op Woensdag den 8 July aanftaande, des morgens ten twaalf uuren, te fisteeren, ten einde door de Committés Beèedigt, en van de nodige Commisfie te worden voorzien.

En zal extraft deezer aan elk der in voorfz. decreet gemelde perfoonen worden gegeeven, om te ftrekken tot hun narigt.

Accordeert met voorfz. Decreet, zoo veel 't geëxtraheerde aangaat.

• • '■ I KONINKLIJKE BlSLfOTHEEK

, | Voix PJakkatan \

■ 1 ft 178 No. U \

Executie van de Decreeten der Provifioneer le Volk: Reprai fentanten, van dato 2 en 29 Juny laatstleeden, tot remotie en aanftelling van eenigeAmptenaaren.

Sluiten