Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FRTÏIEID i GELTKHEID, BROEDERSCHAP.

Extract uit het Register der Decrecten, genomen door de Cömmittés van de provifioneeic Reprëfentariten van het Volk van Holland.

£11 wel by het Cömraittë van Algemeen Welzyn.

Den 21 Ju/y 1795.

Gelezen zynde de Misfive door den Opziender van der Does, den 16 dezer uit Amfterdam, aan het Committé van Algemeen Welzyn gefchreven, houdende hoofdzakelyk, dat de zwarigheeden, waaromme de Hoofdgaarders verpligt waaren ingevolge de Refolutie van den 7january dezes Jaars, de by hun ontfangene Recepisfen tweemaal ?smaands te verantwoorden, door het genomene Decreet, by de pro- • vifioneele Reprefentanten van 't Volk van Holland in dato 16 Juny laatstleden, waaren vervallen, waaromme de Hoofdgaarder Glasmaker met overleg van den Ontfanger van des Gemeenelandsmiddelen verzogt, voortaan de te ontfangene Recepisfen maar eens 'smaands te mogen verantwoorden.

Is na deliberatie goedgevonden, en verftaan, de Gaarders ten welkers ComptoirenRecepisfen van i Dec. 1794 mogen ontfangen worden, door deze te gelasten dezelve van nu voortaan maar eens 'smaands, en wel by de generale afbetaaling van een vorige maand te verantwoorden aan de Ontfangers, des dezelve te ftellen op een lyst, zo als die by Refolutie vaïi 7 January 1795 is voorgefchreven.

En zal extraft dezer gegeven worden aan den Ontfanger Generaal van Boetzelaar, het Officie Fiscaal, de Ontvangers van des Gemenelandsmiddelen in de Steeden, den Commis Heyns, de Infpefteurs den Contrarolleur Verloren, en de refpetfive Opzienders van 'sLands Zegels, zo tot narigt als om zig daarna te reguleren, en aan de laatstgemeide worden gezonden het nodig getal gedrukte exemplaaren, om daarvan aan dé Gaarders van de Heeremiddelen, Waag, Rondemaat, en inkomende Graanen een exemplaar te extraderen, ten einde zie daar na te reguleren.

Accordeert met de voorfz. Decreten.

. I .MMftNlCUfKS SiaU0TH££j<~|

ff Vorz. Plakkaton

ƒ q 172 No, 32 1

De Gaarders van wiens Co mt~ toiren Recepisfen van 1 December 1794 mogen ontfangen worden, gelast dezelve \ maar eens 'smaands te verantwoorden.

Sluiten