Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i )

VRTHFJD, GELTKHEID, BROEDERSCHAP.

Extract uit het Register der Decreeten, genomen door de Committés van de provifioneele Repraefèntanten van het Volk van Holland.

En wel by de Committés van Algemeen Welzyn, Militaire Zaken en Finantie.

Woensdag den 22 fuly 1795.

Het eerfte jaar der Bataaffche Vryheid.

De Burgers van der Velden en Hofdyk doen rapport op . verfcheide Requesten van Secretarisfen van Noord Hollandfche Steeden, en Dorpen, wegens het Slaan der Zegels in Noordholland.

Waarop na deliberatie is goedgevondenen verftaan, dat voortaan alle Zegels op het Zegel Comptoir alhier in den Hage zullen moeten geflagen worden, en dat de Secretarisfen van Noordholland, zoo wel als die uit het Zuider Quartier, hunne Zegels van hier zullen moeten ontbieden, en zig voorts in alles gedragen naar het geene by de Ordonnantie van het Klein Zegel daaromtrent is geftatueerd: onverminderd nogtans zodanige fchikkingen, als in tyd en wyle tot gemak en gerief der verafgelegen plaatfen zouden geoordeeld worden te moeten worden daar gefteld.

En zal Extrad dezes gegeeven worden aan den Contrarolleur van het klein Zegel van der Beets, als mede aan alle Municipaliteiten der Noordhollandfche Steden en Dorpen om te ftrekken tot hun narigt.

Accordeert met voorfa K egister.

KONÏNKLUKE BIBLIOTHEEK

Verz. Plakkstsn r?

. ' q 172 nq. 35 . '<: >/

Omtrent het Jlaan van Zegels.

Sluiten