is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch woordenboek; oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok, Twee-en-twintigste(-negen-en-twintigste) deel. K-M (-V).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jgg SYNODE. (Dor dr echtsch)

Jodocus laren us, uit Zeeland; sibrandüs lubbertus , uir Friesland; jacobus revius, uit Overijsfel; Franciscüs go^ merus , uit Groningen , onias Boè'Tiüs , uit het Landfchap Drenthe: en voor het Nieuwe Verbond, sebastianus dammen, Scriba van het Sijnode , uit Gelderland; festüs hommius, insgelijks Scriba, uit Zuidholland; gosüinus geldorrius, uit Noordholland; antonius walrus, uit Zeeland;

bernardus fallenius, ujt Friesland; johannes langius , Uit

Overijsfel; ubbo emmius, Hoogleeraar in de Griekfche taal, uit Groningen; johannes cuferus , uit het Landfchap Dren. the. Van wegen het Sticht van Utrecht waren geene Overzieners benoemd, dewijl men het over de keuze derzelven niet eens konde worden. Ook zijn de benoemde perfoonen wegens Drenthe, zedert, uitgevallen, op verzoek der Afgevaardigden, om reden, zo als dezelve verklaarden, dat de Nederlandfche taal in hun Landfchap niet wel bekend was. Thans wierdt de zaak van het prediken van den Katechismus en het Katechifeeren bij de hand genomen. Veel viel daar over te doen, voor dat man het aangaande de zaak eens kon^ de worden. Het prediken of openlijk verklaaren van den "Katechismus wierdt bij veelen verwaarloosd. Hierom verftonden de meesten, dat zulks oveTal , met naame ten platten lande, moest worden ingevoerd, onder bedreiging van Kerkelijke ftraffe aan de nalaatigen.. De Predikanten zouden daarin niet nalaatig mogen zijn, onder voorwendzel van het klein getal toehoorderen, al zouden ze alleen voor hun eigen gezin het woord voeren. Om dit befluit van kragt te doen zijn, zouden de Vifitateurs of Toezieners der Kerken % van tijd tot tijd, door alle Klasfen onderzoek doen, of de Naamiddagpredikatien en Katechifatien wierden waargenomen, en 'c verzuim bij de Klasfis aangeeven. Ook zoude men de geenen, die van den Hervormden Godsdienst belijdenis doende, het bijwoonen der Naamiddagpredikatien verwaarloosden , met Kerkelijke Cenfure fïrafFen. Het formulier of de wijze van Katechifeeren was de zaak , welke men thans bij de hand nam; en wierdt men het, naa veelvuldige raadpleegitigen, omtrent het volgende eens: men zou. driederlei, formulier van Katechismen gebruiken: een voor de kinderen,. inhoudende

do