Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«39 VERHEYEN. (PHILIPS)

Verheven, (philips) was een Boeren Zoon in de Nederlanden, doch onzeker in welk eenen oord of gewest daar van gebooren, in den Jaare 1648. Tot op zijn tweeëntwintigfle jaar handteerde hij het vaderlijk bedrijf, en zou, waarfchijnlijk , daar in zijne dagen geëindigd hebben, zonder de tusfchenkomst en raad van den Priester zijner geboonepkatze. Deeze , naamelijk , in verheven een ongemeenen geest en hooggaande leergierigheid ontdekt hebbende , bewoog zijne Ouders om hunnen Zoon aan zijn opziet toe te vertrouwen, fót het leeren der Latijnfche taaie, ffo ongeoieene vorderingen daar in, en in eenige andere voorbereidende weetenfchappen maakte verhüyen, dat hij, in den Jaare 1675, na het Leuvenfche Hoogefchool vertrok, en twee jaaren daar naa den trap van Meester beklom. Het oorfpronklijk ontwerp hieldt in, om hem zich op de Godgeleerdheid te doen toeleggen. Eene ongefteldheid aan zijn eene been , welke in msnkheid eindigde, en daar uit onrftaande onbevoegdheid tot den Geestlijken Hand, deedt dit ontwerp in duigen vallen, Hierom leide hij zich op de Geneeskunde toe, met dat gevolg, dat hij, in den Jaare 1681, Licentiaat, en twee jaaren lanter Dokter in de Geneeskunde wierdt. Zints dien tijd bekleedde hij, eenigen tijd, den post van Geneesheer , om dien, in den Jaare 1689, met het Hoogleeraarampt in de Ontleedkunde te verwisfelen, aan 't Hoogefchool te Leuven; beven 't welk hem, in den Jaare 1603, ook het onderwijs jn de Heelkunde wierdt opgedraagen. Hij overleedt in den Jaare 1710, in den ouderdom van tweeënzestig jaaren. Volgens zijne uïtdruklijke begeerte, en den inhoud van een Op-r fchnft op zijn Graf gefield, wilde hij buiten de Kerk ter aarde befield worden, op dat zijne rottende overblijfzels de Godsdienftige plaats niet onteeren, en de fchadelijke uitwaasfemingen den leevenden geen nadeel zouden toebrengen. Hij heeft, onder andere , gefchreeven, Anatomia \ Corporis hupani, onder den titel van Ontleeding des menschüjken lio&?W> «ok in 't Nederduitsch bekend.

Zie Prafatio ad Anatomiam Corporis humarti.

Ver.-

Sluiten