Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VktïïEm, ÜEIJïKHEib 9 BROEDERSCHAP.

Extraft uit het Regis^

ter der Decreeten, genomen door de Commktés van de provifioneele Kcprxfentanten van het Volk van Holland.

En wel by het Committé vari Algemeen Welzyn. t)eh 5 December 1795. Het eerfte jaar der Bataaffche Vryheid.

Th agtirig genomen zynde, dat by de Provifioneele Reprefentintcri van hec Volk van Holland den 11 November laatstleèden is genomen,

het navolgende Decreet,

Woensdag den 11 November 1795. Het eerfte Jaar der Bataaffche Vryheid. TT^Vè Corhmittés van Algemeen Welzyn en van Finantie hebben _|^/ uit kragt vanhetappolnctement dezer Vergadering van den 7 October rapport gedaan van derzelver confideratien en advis op de Requeste van Regenten van het burger Weeshuis der Stad Amfterdam, waar by, óm gealleguèerde redenen, aan deze Vergadering hebben verzogt vrydorrt van^tHeere- en RedemtieGeld voorde Domeftiquen in 't gemelde huis gebruikt wordende.

Waar op gehoord het voorfz. Rapport, na deliberatie conform het zelve goedgevonden is, te verkiaaren dat alle zodanige Gjds- Diaconie- en Armhuizen binnen de Provincie, welke in de termen van het Decreet der Vergadering van den 23 February 1. I. vallen, ook de vrydom van 's Lands befchreevene middelen zullen genieten, nadien de Dienstboden in dezelve niet din in de lioogfte hoodzakelykheid worden gehouden, dog alleen van zodanige Dienstboden, welke effectief huisfelyke dienften doen en niet van andere Suppoosten der Gods-, Diaconie-of Armhuizen, welke voor de dienften, die zy aan of in dezelve presteeren, een vaste belooning, het zy 's maands of jaarlyks genieten, en veel minder van die Dienstboden, welke door die Suppoosten gehouden worden: met last op het Committé van Algemeen Welzyn, om Hief aan de nodige executie te geven; waar toe Eitract deeZes aan 't zelve zal worden gegeeven.

Is na deliberatie goedgevonden en vefftaan, de Gaarders van het Hceregeld door deeze te gelasten zig na het voorfz. Decreet exactelyk te gedragefl.

En zai Extract deezér gegeeven worderi aan het Officie Fiscaal j den Commis Heyris, en de Infpecteurs, tót narigt, en het nodig getal gedrukte Exemplaaren worden gezonden aan de Op.fienders van 's Lands Zegels in de Provincie zo, om daar van aan de Gaarders, in deze geconcerneert, een Exemplaar te extradeeren, als om zig daar na tereguleeren.

Accordeert met het voorfz.

Iiijui.iii —■—i————m Registcfi KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK | Vore. Plakkstan

I a 172 no. 90 |

- - ■ IMM ■ : •

hy Decreet van den 11 November 1795. ver/laan zynde van welke Eienstbodcn de Gods-, Diaconie en Armhuizen vrydom van de befchre' ve middelen zullen genieten, de Gaarders gelast zig daar na te regule'ereii.

Sluiten