Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C x )

VRTHEÏD, GELTKHEID, JSR.OEDERSCHJP.

Extraft uit het Register der Decreeten, genomen door de Coraraitcés van de provifioncek Repr^fentanten van het Volk van Holland.

En wel by her Committé van Algemeen VVelzyn.

Den 24 November 1795. Hét eerlté jaar dér Bataaffche Vryheid.

"ï"n agting genomen zynde, dat by de provifioneele Repr:cfentanter I van het Volk van Holland, den 18 November 1795, is geno men de hier navolgende Publicatie.

VRTHEJDy GELTKHEID, BROEDERSCHAP. PUBLICATIE.

De provifioneele Reprafentanten Dan het T^dk van Hol land, allen den geenen, die deezen zullen zien o hooren leczen; Heil en Broederfchap; doen te weeten dat wy in ervaring zyn [gekomen, dat het geen by he eerfte Articul van de Ordonnantie van den Impost op dc Paarden, in fubftantie, is geftatueert, namentlyk , dat de Paarden, die beneden de vyftien guldens waardig zyn dien Impost 'niet zyn fubjeft, veele moeijelykheeden aar de Opgezetenen veroorzaakt * cn tot verfcheide calangier aanleiding heeft gegeeven.

ZOO IS HET, dat wy, daar in willende voorzien goedgevonden hebben te decreteeren, gelyk wy decretec ren by deeze; dat, by alteratie van het voofz. eerfte Ar tieul, voortaan, te rekenen van den eerften April des jaar 1796. van alle Paarden, zonder diftin&ie van welke waar de dezelve zonde mogen zyn, de Impost by het gemeld Articul der voorfz. Ordonnantie gefield, zal moeten wcr den voldaan.

En op dat niemand hier van eenige ignorantie pnsten deerejzoo begeeren wy dat deeze alomme zal worden ge publiceert en geaffigeert ter plaatfe , alwaar zulks te ge fchieden, gebruikelyk is.

Gedaan in den Hage onder het klein Zeegel van de Lande, den 18 November 1795. Het eerfte Jaar der Ba taaftche Vryheid.

6". J. Z. ïVifelius. Ter Ordonnantie van

Jt)e Gaarder* van het Paardengel d gelast zig na de Publicatie van 18 ISfovemb. 17954 rakende de alteratie in nel

P 1 [te Articul der Ordonnantie te

\ reguleren*

»

1 1

}

1

a

Sluiten