Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ËxtraÖ: uit de Decreten

der Vergadering van de provifïoneele Reprajfenranten van hec Vuile van Holland.

Donderdag den 19 November 1795.

Het eerfle Jaar der Bataaffche Vryheid.

De Burger Paulus heefc ter gelegenheid van de Deliberatien óver de Misflve van de Gommisfarisfen van de Posteryen , wegens de gemaakte Arrangementen voor de Franfche Veldpost aan de Vergadering voorgedragen:

Dat hy geenzins twyffelde, of de Vergadering zou met hem overreed zyn, dat, wanneer den Post van Commisfaris der Posteryen plichtmatig wierd waargenomen, dezelve veel gewichtiger was, als men zich in het algemeen daar van voorftelde: dat in dezelve door activiteit en vigilantie den lande aanmerkelyke voordeden konden worden aangebfagt; dat de Vergadering alle reden had, om over den aangewenden iever van de door haar aangeftelde Gommisfarisfen ter bevoordeeling van 'sLands Financie, te vreden te zyn, en van derzelver onvermoeide werkzaamheid in het verbeteren van het vervallerfe, dat daar in ook maar al te zeer plaats had, reeds by herhaaling zoo veele blyken had ondervonden , dat zulks naar zyne gedagten niet behoorde uitgebluscht, maar veel eer op alle mogelyke wyze te worden aangemoedigt, en'dat het hem dierhalven voorkwam, dat het Decreet dezer Vergadering van den 21 October laatstl., waar by het Tractement voor Commisfarisfen, ingevolge de by Decreet van den 24 Augustus dezes jaars aangenomen cynofure > was gebragt op ƒ 2 2 00 : -: in zoo verre behoorde te worden ingetrokken, dat aan dezelve Commisfarisfen , even als door hunne pntdecesfeuren genooten was, 's jaars wierde toegelegd defomme van ƒ 3000 -:-: en zyl. daar en boven gelibereerd, van het betaalen van Amptgeld en de zogenaamde magere jaaren, te meer nog , daar Commisfarisfen der Postery, ten tyde hunner aanftelling natuurlyk in die gedagten hebben moeten verfeeren, dat zulks was op den ouden voet, met exemtie althans van het Amptgeld, vermits op dien tyd alle de aangeftelde Amptenaaren daar van zyn gelibereerd gebleven. Terwyl verder door hec Committe' van Finantie ten deezen opzichten nog is gecommuniceerd, dat aan het zelve by nadei onderzoek was gebleeken , dat hun uitgebragt advis waar op het Decreet deezer Vergadering van den 21 October was genomen, op ver keerde informatien, aan het zelve Committé gegeeven , had berust, vermits, volgens de aangenomen cynofure by Decreet van 24 Augustus het tractement van Commisfarisfen niet op ƒ 22fcó:-:- maar op ƒ2400-:had behooren bepaald te worden, welk erreur het gemelde Committ< voorneemens was geweest, eerstdaags aan decze Vergadering voor t< dragen, doch zich daar in nu door het voorftel van den Burger Paulu: zag voorgekomen.

Waarop gedelibereerd z'ynde, is goedgevonden te decreteeren: da met intrekking van het Decreet van den 21 October laatstl. aan de thani fungeerende Commisfarisfen van 'sLands Posteryen, uit hoofde dei voorgedragene redenen, en ten blyke van hec genoegen deezer Verga

A de

1 KONINKLIJKE EI3U0THEEK *\ \ <;•

- "1 Vsrz. Plakkstan | '

172 93

1 — 11111 ihihii li 11 *mummmmKw***

Nopens cté Tractementen van CommisJa~ ris/en en Commit Generaal der Posteryen*

i

Sluiten