Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of Leerredenen. 35 dit van het deel A, het welk by haar ook niet gevonden word^ ja het een deel kan zelfs niet weeten of het ander eenig gevoelen gehad heeft; het Zöüde vervolgens aan de ziel van dien mensch «00 min mogelyk zyn van die gevoelens te oordeelen, als het aan twee menfchen, van Welken eenen blind * en deit anderen doof gebooren is * mogelyk i* de kouieur van eene klok met het geluit der zelVe te vergelyken, het een van het ander te onderfcheiden, en 'erhun gevoelen over te zeggen, öf oordeel over te ftryken. Niemand kan nogtans loochenen, dat hy dagelyks verfcheide denkbeelden eh gevoelens Op eenen den zeiven tyd in zig geWaar word * die hy by een vergelykt, van elkander onderfcheid, en 'er zyn oordeel over ftrykt: den óorfprong van deze denkbeelden en gevoelens, die ze byeen vergelykt, en 'er van oordeelt, moet dan volkomen eenvoudig, ondeilbaar en onftoffelyk wezen.

Dit alles blykt even zoo kiaar uit de werking der ziel, die men redeneering noemt , in welke men twee denkbeelden door hulp van een derde by een Vergelykt, om te befluiten of die twee C 2 denk-

Sluiten